FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF ATTITUDES AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF SCIENCE AND CLASSROOM TEACHER CANDIDATES TOWARDS GENERAL CHEMISTRY LESSON

FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Erkan YANARATES  , Nurseli OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 330-350
DOI Number: :
Cite : Erkan YANARATES , Nurseli OĞUZ, (2022). FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 47, p. 330-350. Doi: 10.35826/ijoess.3092.
    


Summary

Bu araştırma, fen bilimleri eğitimi ve sınıf eğitimi anabilim dallarında lisans öğrenimi gören öğrencilerinin kimya dersine ilişkin tutumlarını ve problem-çözme becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmaya, uygun örneklem yöntemiyle belirlenen 211 fen bilgisi ve 280 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Verilerinin toplanmasında nicel veri toplama araçları kullanılmıştır.  Bu bağlamda geçerliği ve güvenirliği önceden sağlanmış olan ve literatürde mevcut bulunan araçlar kullanılmıştır. Çalışmada ilkönce öğretmen adaylarının genel kimya dersine ilişkin tutum ve ilgilerini tespit etmek amacıyla İnce-Aka (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Kimya Dersine Yönelik İlgi ve Tutum Ölçeği-KDYİTÖ” kullanılmıştır. Daha sonra katılımcıların problem çözme becerileriyle ilgili inceleme yapmak için Sahin ve ark. (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri-PÇE” kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve çıkarımsal istatistik teknikleriyle analiz edilmiştir. Frekans, yüzde ve aritmetik ortalama tablolarıyla betimsel istatistiklerin, t-testi, korelasyon ve ANOVA testleri ise çıkarımsal istatistiklerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının kimya dersi tutumlarında ve problem çözme becerilerinde anlamlı düzeyde farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir.  Ayrıca adaylarının genel kimya dersine ilişkin tutumları ile problem çözme becerileri arasında olumlu yönde korelasyon bulunmuştur.Keywords

Kimya tutumu, fen bilimleri eğitimi, problem-çözme becerileriAbstract

This research was carried out to examine undergraduate students' attitudes and problem-solving skills in science education and classroom education departments towards chemistry classes. 211 science teacher candidates and 280 primary school teacher candidates, determined by convenient sampling method, participated in the research, which was carried out using the survey model, one of the quantitative research methods. Quantitative data collection tools were used to collect the data. In the study, first of all, the "Interest and Attitude Scale Towards Chemistry Lesson" developed by İnce Aka (2012) was used to determine the attitudes and interests of teacher candidates towards general chemistry lessons. Afterwards, the “Problem Solving Inventory” adapted into Turkish by Sahin et al. (1993) was used to examine the participants' problem-solving skills. Descriptive statistics results with frequency, percentage and arithmetic averages; inferential statistics were determined by t-test, correlation and ANOVA tests. Data analysis was done with descriptive and inferential statistical techniques. According to the results obtained, it was determined that there were significant differences in the attitudes and problem-solving skills of the pre-service teachers. In addition, a positive correlation was found between the candidates' attitudes towards the general chemistry course and their problem-solving skills.Keywords

Chemistry attitude, science education problem-solving skills