VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE

 
Author : Sibel ADAR CÖMERT    
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 581-592
DOI Number: :
Cite : Sibel ADAR CÖMERT , (10). VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 581-592. Doi: 10.35826/ijoess.2546.
    


Summary
Öğretmenlik uygulaması eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programı içerisinde yürütülen en önemli ve en etkili uygulama dersidir. Öğretmenlik uygulaması dersi lisans son sınıfta II. Dönem, iki ders saati teorik, 6 ders saati uygulama olarak yürütülmektedir. Bu araştırma ile görsel sanatlar öğretmen adaylarının, ortaokullarda öğretmenlik uygulaması sırasında karşılaştıkları problemler, deneyim ve gözlemlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencisi 37 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmen adayları ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Niğde merkezinde yer alan 11 farklı ortaokulda yürütülen öğretmenlik uygulaması derslerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmada görsel sanatlar öğretmen adaylarına 12 haftalık (72 saat) uygulama sürecini tamamladıktan sonra süreci değerlendirmeye yönelik 6 sorudan oluşan görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen en önemli bulgular, öğretmenlik uygulamasının öğrencileri, öncelikle sınıf yönetimi konusunda oldukça geliştirdiği, kendilerine olan özgüvenlerinin artırdığı, ifade becerilerini artırdığıdır. Son sınıfta atanma kaygısı ile sınava odaklanan öğrenciler için bu sürecin zorlayıcı bir etken olduğu da diğer bulgular arasındadır. Öğretmenlik uygulamasının alt sınıflardan itibaren kademeli olarak artırılabileceği, uygulama öğretmenlerinin ders saatlerinin artırılması ile bazı okullarda uygulamaların iki güne bölünmesinin de önlenebileceği getirilen önerilerden bazılarıdır.

Keywords
Öğretmenlik Uygulaması, Görsel Sanatlar, Resim

Abstract
VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE Teaching Practice is the most important and most effective practice course offered in the teacher training program of the education faculties. The Teaching Practice course is carried out as a course of two hours of theory and six hours of practice during the second semester of teacher candidates’ final year. The purpose of this study is to evaluate the problems, experiences and observations of visual arts teacher candidates encounter during their teaching practice in middle schools. The study group consists of a total of 37 4th year visual arts teacher candidates majoring in Art Education of Niğde Ömer Halisdemir University’s Education Faculty. In this study, the data obtained from the teaching practice courses carried out in 11 different middle schools in Niğde city center during the 2018-2019 academic year were used. After completing the 12-week (72-hour) teaching practice period, visual arts teacher candidates were administered interview forms consisting of six questions on the evaluation of the teaching prcatice process. The data were evaluated using the descriptive analysis method, one of the qualitataive research methods. According to the most important study findings, teacher candidates improved themselves greatly in classroom management, and their self-confidence and communication skills increased. The findings also show that this process a challenging one for students who have anxiety in their 4th year over being appointed as teachers in the future and therefore focus on the big exam. The study suggests that Teaching Practice can be gradually increased starting from lower grades, and that students’ days at some of the practice schools do not need to be divided into two days by increasing the teaching hours of practice teachers.

Keywords
Teaching Practice, Visual Arts, Painting