EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TURKEY-EU28 INTRA-INDUSTRY TRADE

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TÜRKİYE-AB28 ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNE ETKİSİ

EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TURKEY-EU28 INTRA-INDUSTRY TRADE

 
Author : Abdullah Bahadır ŞAŞMAZ    
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 593-613
DOI Number: :
Cite : Abdullah Bahadır ŞAŞMAZ , (10). EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TURKEY-EU28 INTRA-INDUSTRY TRADE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 593-613. Doi: 10.35826/ijoess.2519.
    


Summary
Çalışmanın amacı, 2005-2016 döneminde Türkiye ve AB28 arasındaki toplam, yatay ve dikey endüstri içi ticaretin dağılımı, gelişimi ve belirleyicilerinin incelenmesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının etkisinin değerlendirilmesidir. Türkiye’nin ticaretinde, endüstri içi ticaretin payı artış gösterse de; endüstriler arası ticaret yapısının varlığı söz konusudur. Bulgular, dönem içinde, tek yönlü ticaret yoğunluklu bir yapıdan, dikey düşük kalite endüstri içi ticaretin ağırlık kazandığı bir ticaret yapısına geçişin olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin AB28’le toplam endüstri içi ticareti, tüm dünya ve AB28 harici diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında, tek yönlü ticaret ve dikey düşük kalite endüstri içi ticaretin daha yüksek; dikey yüksek kalite ve yatay endüstri içi ticaretin daha düşük düzeylerde olduğu görülmektedir. Modelde, genel olarak, endüstri içi ticaretin piyasa büyüklüğü, ticari yakınlık ve açıklıkla pozitif; gelir düzeyi farklılıkları ile negatif ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, dikey düşük kalite endüstri ticareti negatif; dikey yüksek kalite endüstri içi ticareti pozitif yönde etkilemektedir; diğer endüstri içi ticaret modellerinde ise istatistiki açıdan anlamlı etkisi bulunmamaktadır.

Keywords
Endüstri-içi Ticaret, Dikey ve Dikey Endüstri-içi Ticaret, Panel Veri Analizi

Abstract
This study aims to examine the distribution, progress and determinants of total (IIT), horizontal (HIIT) and vertical intra-industry trade (VIIT) between Turkey and EU28 and impact of foreign direct investment on IIT in 2005-2016 period. According to empirical findings, although the share of IIT in Turkey’s trade shows an increase, trade structure is mainly inter-industry. Results show that, there is a transition from one way trade intensive structure to a structure that low quality VIIT gains importance. When, Turkey’s total IIT with EU28 is compared with the World and non-EU28 economies, it is seen that one-way trade and low quality VIIT is higher; high quality VIIT and HIIT is at lower levels. In the model, it is confirmed that, IIT is in a positive relationship with market size, commerical proximity, trade openness and in a negative relationship with level of economic development. Foreign direct investment affects the low quality VIIT negatively and high quality VIIT positively; in other IIT models there is no significant statistical effect.

Keywords
Intra-Industry Trade, Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade, Panel Data Analysis