THE EFFECT OF ORGANIZED SCAFFOLDING TECHNIQUE ON NOTE-TAKING ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS

ORGANİZE İSKELE TEKNİĞİNİN ÖĞRETMENLERİN NOTA ALMA TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF ORGANIZED SCAFFOLDING TECHNIQUE ON NOTE-TAKING ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS

 
Author : Ümit POLAT  , Buket ASLANDAĞ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 681-691
DOI Number: :
Cite : Ümit POLAT , Buket ASLANDAĞ, (10). THE EFFECT OF ORGANIZED SCAFFOLDING TECHNIQUE ON NOTE-TAKING ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 681-691. Doi: 10.35826/ijoess.2482.
    


Summary
Öğrenme ve öğretme sürecinde not alma, öğrencilerin öğrenilecek konuya odaklanmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin farklı duyuları eşzamanlı olarak kullanmalarını sağlamak, etkin öğrenme sü-recinde önemli bir değişkendir. Öğrenciler hazır olmadıkları durumlarda öğretmenlerin hızına ayak uy-durmada veya yeni öğrenme materyallerinin önemli bölümlerini ayırt etmede zorluk çekebilirler. Ayrıca, öğrencilerin not almaya yönelik tutumları, süreçte not alma konusundaki motivasyonlarını da etkiler. Organize iskele not alma tekniği, öğrenciler için kolaylık ve anlamlı not tutma sağlar. Buna paralel ola-rak, katılımcıların not tutma stilleri ile not tutma tutumları arasındaki ilişkinin bu deneysel çalışmada tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın çalışma grubu, Türkiye'deki bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesindeki pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 148 öğ-retmen adayının katıldığı çalışmada, kontrol grubunda deneysel süreçte not alma tercihleri bırakılmış, deney grubunda organize iskele tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizine bağlı olarak, deney grubundaki katılımcıların daha yüksek not tutma tutumu anketi düzeyine sahip oldukları, bu da organize iskele tekni-ği ile not tutmanın öğretmen adaylarının not tutma tutumlarını etkilediği anlamına gelir.

Keywords
Organize iskele tekniği, not tutma tutumu, öğretmen adayları

Abstract
In the learning and teaching process, note-taking helps learners to focus on the topic to be learned. Note-taking enabling learners to use different senses simultaneously is an important variable in the effective learning process. Learners might have difficulty in keeping up with the pace of teachers or in distinguishing important parts of the new learning materials in the situations where they are not ready. Besides, learners’ attitudes towards note-taking influences their motivation to note-taking in the process. Organized scaffold-ing note-taking technique provides easiness and meaningful note-taking for learners. Concordantly, the relationship between note-taking styles and note-taking attitudes of the participants was aimed to detect in this experimental study. The working group of the study consisted of prospective teachers attending the pedagogical formation program at the faculty of education at a state university in Turkey. In the study in which 148 prospective teachers were involved, the control group was left to their own preference to take notes in the experimental process while organized scaffolding technique was applied in the experimental group. Depending on the analysis of the data, it was found out that participants in the experimental group had higher level of note-taking attitude questionnaire, which meant that note-taking via organized scaffold-ing technique affected the note-taking attitudes of prospective teachers’ in a positive way.

Keywords
Organized scaffolding technique, note-taking attitudes, prospective teachers