A COMPARATIVE ANALYSIS OF 6TH-GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND GUYANA

TÜRKİYE İLE GUYANA’DA OKUTULAN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF 6TH-GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND GUYANA

 
Author : Tuğba ÖZKARAL    
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 497-515
DOI Number: :
Cite : Tuğba ÖZKARAL , (10). A COMPARATIVE ANALYSIS OF 6TH-GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND GUYANA . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 497-515. Doi: 10.35826/ijoess.2428.
    


Summary
Küreselleşme olgusunun varlığı ve eğitime yön vermesi bizleri farklı ülkelerin öğretim materyallerini özellikle de ders kitaplarını karşılaştırmalı olarak inceleme konusunda teşvik etmektedir. Ders kitaplarına evrensel bir boyutta bakabilmek önem arzetmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin gelişmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesi için farklı ülkelerde uygulanan ders kitapları vb. materyallerin incelenmesi gerekmektedir. Böylece, dünyadaki sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili bazı önemli bilgiler de elde edilecektir. Karşılaştırmalı bir çalışmanın amacı, eğitimi iyileştirmektir. Bu nedenle de karşılaştırmalı eğitim yalnızca mevcut durumu irdelemekle kalmaz, geleceğe dönük önerilerde bulunur. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Türkiye ve Guyana’da uygulanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarını içerik açısından karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları tespit edebilmek ve ülkemizde uygulanmakta olan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabına ilişkin birtakım yeni fikirlerin oluşması ve uygulanmasını sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; Türkiye’de Sevgi yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ile Guyana’da 2004 yılında eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından Guyana 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ile Guyana’da okutulan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının içerik bakımından hem benzer hem de farklı bazı özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen farklı özelliklere dayanılarak, ülkemiz sosyal bilgiler ders kitaplarında dünyanın farklı yerlerinde görülen olaylara da yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler, ders kitapları, Guyana, Türkiye.

Abstract
The existence of globalization concept and its influence on education encourages us to comparatively examine the teaching materials of different countries, especially textbooks. It is important to be able to look at textbooks on a universal scale. In this context, the materials such as textbooks used in different countries must be examined to improve the social studies education in our country and carry it to a better level. In this way, a number of important pieces information about the social studies education in the world will be obtained. The aim of a comparative study is to improve education. For this reason, comparative education not only examines the current situation but also suggests proposals for the future. The purpose of the research in this context is; to compare the contents of 6thgrade social studies textbooks taught in Turkey and in Guyana, to identify the similarities and differences and to provide new ideas regarding 6th-grade social studies book taught in our country and to enable the implementation of those ideas. The qualitative research method is used in the study. Sources and materials of the research constitute of the 6th-grade social studies textbook published by Sevgi Publishing in Turkey, in 2017 and the 6th-grade social studies textbook published by the ministry of education in Guyana, in 2004. The data are obtained by "document review" method. The Guyana 6th grade social studies textbook was translated into English by the researchers. Descriptive analysis method, which is a qualitative research method, is used in the analysis of data. As a result of the research, it is determined that the 6th-grade social studies books taught in Turkey and Guyana have both some similar and some different features, in terms of content. Based on the different features identified, it is thought that the events in different parts of the world should be included in the textbooks of social studies textbooks in our country.

Keywords
Social studies, textbooks, Guyana, Turkey.