THE MEDIATOR ROLE OF PERSONALITY TRAITS BETWEEN THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED PARENTHOOD STYLE AND RELATIONSHIP SATISFACTION IN EMERGING ADULTHOOD

BELİREN YETİŞKİNLİKTE ALGILANAN EBEVEYNLİK STİLİ VE İLİŞKİ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARACI ROLÜ

THE MEDIATOR ROLE OF PERSONALITY TRAITS BETWEEN THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED PARENTHOOD STYLE AND RELATIONSHIP SATISFACTION IN EMERGING ADULTHOOD

 
Author : Humeyra KARATATAR  , Hüdayar CİHAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 629-658
DOI Number: :
Cite : Humeyra KARATATAR , Hüdayar CİHAN , (10). THE MEDIATOR ROLE OF PERSONALITY TRAITS BETWEEN THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED PARENTHOOD STYLE AND RELATIONSHIP SATISFACTION IN EMERGING ADULTHOOD. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 629-658. Doi: 10.35826/ijoess.2427.
    


Summary
Bu araştırmada Türkiye’de 19-26 yaş arasında karşı cinsle romantik ilişkisi olan (flört, söz,nişan) beliren yetişkinlerin algıladıkları ebeveynlik stilinin doğrudan ve kişilik özellikleri aracılığıyla ilişki doyumlarını ne ölçüde yordadığı incelenmiştir. Araştırmanın verileri, karşı cinsle en az 6 aydır devam eden romantik bir ilişkisi olan 417 beliren yetişkinden toplanmıştır. Katılımcılara yaş, cinsiyet, devameden ilişkinin süresi ve yaşadığı romantik ilişkinin türünü içeren bir kişisel bilgi formu, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, her iki ebeveyn için ayrı uygulanan Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği, İlişki Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Veriler, araştırmanın amaçlarına göre bağımsız örneklem t-testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve regresyon temelli bootstrap yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada,beliren yetişkinlerde algılanan ebeveynlik stili, kişilik özellikleri, romantik ilişki doyumu cinsiyete göre incelendiğinde, duygusal dengesizlik ve ilişki doyumu dışında kalan tüm ölçek ve alt boyutlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre duygusal dengesizlik ve ilişki doyumu puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, anneden algılanan kabul/ilgi/sevginin, deneyime açıklık dışındaki tüm kişilik özellikleri üzerindeki etkisi anlamlıdır. Babadan algılanan kabul/ilgi/sevgi ise duygusal dengesizlik dışındaki kişilik özelliklerini pozitif yordamaktadır. Anneden ve babadan algılanan sıkı denetim/kontrolün duygusal dengesizlik üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. Araştırma kapsamında incelenen modellerde deneyime açıklık ve duygusal dengesizlik ilişki doyumunu yordamaktadır. Anneden algılanan kabul/ilgi/sevgi ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide duygusal dengesizlik; babadan algılanan kabul/ilgi/sevgi ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide duygusal dengesizlik ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin aracılık etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Anne ve babadan algılanan sıkı denetim ve kontrolün ilişki doyumu üzerindeki doğrudan ve toplam etkilerinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu ve bu ilişkilere kişilik özelliklerinin aracılık etmediği görülmüştür.

Keywords
Beliren Yetişkinlik, Algılanan Ebeveynlik Stili, Kişilik, İlişki Doyumu

Abstract
In this research, to what extent the perceived parenthood style of emerging adults who are involved in a romantic relationship (flirt, dating, engagement) with the opposite sex at least 6 months in Turkey between the ages of 19-26 directly and via personality traits predict relationship satisfaction is studied. The data of the study was gathered from 417 emerging adults. Data was evaluated implementing independent sampling t-test, Pearson Correlation Coefficient and Bootstrap based on Regression according to the objectives of this study. In this study, when the research variables were examined according to sex, differences in emotional instability dimension and relationship satisfaction. According to the results in the relationship between acceptance perceived from the mother and relationship satisfaction in emerging adulthood, the mediation effect of emotional instability is revealed to be statistically important. Also, in the relationship between acceptance perceived from the father and relationship satisfaction in emerging adulthood, the mediation effects of emotional instability and openness to experience are seen to be statistically important. The direct and total effect of strict supervision and control on relationship satisfaction are seen to be statistically unimportant and that the personality features are not mediating in this relationship.

Keywords
Emerging Adulthood, Perceived Parenting Style, Personality, Relationship Satisfaction