INTERCULTURAL STUDY: MOTHERS ATTITUDES TO THEIR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD PERIODS IN NIGERIA AND TURKEY

KÜLTÜRLER ARASI ÇALIŞMA: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TÜRK VE NİJERYA ANNELERİNİN ÇOCUKLARINA KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

INTERCULTURAL STUDY: MOTHERS ATTITUDES TO THEIR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD PERIODS IN NIGERIA AND TURKEY

 
Author : Elif YALÇINTAŞ SEZGİN  , Leyla ULUS, Elif YALCINTAS SEZGIN, Musa Bashir ALBISHIR, Ilker ERCAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 538-550
DOI Number: :
Cite : Elif YALÇINTAŞ SEZGİN , Leyla ULUS, Elif YALCINTAS SEZGIN, Musa Bashir ALBISHIR, Ilker ERCAN, (10). INTERCULTURAL STUDY: MOTHERS ATTITUDES TO THEIR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD PERIODS IN NIGERIA AND TURKEY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 538-550. Doi: 10.35826/ijoess.2423.
    


Summary
Her kültürde ebeveynler kendi değerler sistemini ve temel tutumlarını çocuklarına aktarmak amacıyla kendi kültürü için işlevsel olan çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarını günlük uygulamalarına yansıtır. Türkiye’de anne-baba tutumları ve olası etkilerinin farklı içeriklerde çalışılması görece eski olmasına karşın kültürler arası aile tutumları fark bağlamında tartışılan araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışma Türkiye’de ve Nijerya’da 4-6 yaş arası çocuğu olan annelerin bu çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarını incelemek ve anne tutumlarındaki farklılık ve benzerlikleri karşılaştırmayı amaçlayarak yapılmıştır. Araştırmada kısaca “kültürler arası” yazını olarak bilinen anne tutum ve davranışları konusundaki temel yaklaşımlar incelenmiş ve bu araştırmada tespit edilen kültürler arası farklara dikkat çekilmiştir. Araştırma sonucunda Nijerya'lı annelerin Türk annelere kıyasla çocukla iletişim puanları anlamlı derecede düşük (p<0.05), çocuğun davranışlarından hoşnutsuzluk, ödül ve ceza uygulamaları Türk annelerle kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu göstermiştir. Öte yandan 4-6 döneminde çocuklarından annelerin bekledikleri sorumluluklar açısında iki ülke arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çocuğun farklı kültürlerde toplumsallaştırılmasına ilişkin değişen davranış koşulları altındaki ebeveyn-çocuk ilişkileri, kültürel çeşitlilik ve çocuk gelişimi perspektifinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nijeryalı anneler, Türk anneler, anne tutumları, kültürlerarası anne tutumlarının karşılaştırılması.

Keywords
anne tutumları, kültürlerarası anne tutumlarının karşılaştırılması.

Abstract
In each culture, parents reflect the child upbringing attitudes and behaviors that are functional for their culture in order to convey their values system and basic attitudes to their children on their day-to-day practice. Study of parental attitudes and possible effects in different content, although appeared relatively old in Turkey, intercultural studies discussed in terms of family attitudes is limited. This study is aimed to discuss and compare the attitudes of mothers with 4-6 years old child to their children in Turkey and Nigeria. In summary, the "intercultural" term discussed in this study is the known basic approaches to the topic mothers' attitudes and behaviors were examined and the differences between cultures identified in this study were noted. In the findings of this study, Nigerian mothers got a significantly lower score in terms of communication with children as compared with Turkish mothers (p<0.05), while compared in terms of dissatisfaction, rewarding and punishing to child's behavior, Nigerian mothers got a significantly higher score. On the other hand, in the period of 4-6 years, there is no significant difference between the two countries in terms of the responsibilities the mothers expect from their children.

Keywords
Mothers’ attitudes, Intercultural mothers’ attitudes, Intercultural Study.