THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

STEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

 
Author : Fikriye KIRBAĞ ZENGİN  , Gonca KEÇECİ, Tuba AYDIN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 396-411
DOI Number: :
Cite : Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Gonca KEÇECİ, Tuba AYDIN, (10). THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 396-411. Doi: 10.35826/ijoess.2400.
    


Summary
STEM eğitiminin okul öncesi dönemde verilmesi önerilmektedir. Bu çalışma, STEM aktivitelerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada yarı deneysel tasarım kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilindeki bir anasınıfında öğrenim gören toplam 24 (13 kontrol grubu, 11 deney grubu) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma, toplam 11 hafta boyunca STEM uygulamaları, robot çalışmaları ve eğlenceli fen deneylerini içeren etkinliklerden oluşmaktadır. Araştırmada robotik çalışmalar ve eğlenceli bilim deneyleri STEM anlayışına uygun olarak entegre edilmiş ve uygulanmıştır. Uygulamalar 11 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna, mevcut program uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreç beceri testi kullanılmıştır. Bilimsel süreç beceri testi ile elde edilen ön test son test puanları Mann-Witney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç beceri testi sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p <.01). STEM etkinliklerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini artırmada etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Keywords
STEM uygulamaları, okul öncesi, bilimsel süreç.

Abstract
STEM education is recommended to be started in early childhood. This study was conducted to determine the effect of STEM activities on preschool students' scientific process skills. The study was carried out with a total of 24 students (13 control groups, 11 experimental groups) who were educated in a preschool in Elazığ province during 2017-2018 academic year. In this study, quasi-experimental design was used. The study consisted of activities involving STEM applications, robotic studies and fun science experiments for a total of 11 weeks. In the study, robotics studies and amusing science experiments were integrated and applied in accordance with STEM understanding. Applications lasted for 11 weeks. In the control group, the current program has been adhered to during the course process. The scientific process skill test was used as a data collection tool in the study. The pretest-posttest scores obtained by the scientific process skill test were analyzed using the Mann-Witney U test. When the test statistic was examined, it was concluded that the students in the experimental and control groups had a statistically significant difference between the scientific process skill post-test scores (p <.01). STEM activities have been found to contribute to preschool students ‘scientific process skills.

Keywords
STEM activities, preschool, scientific process.