STRATEGIC AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS OF AIRCRAFT TYPE RATING AUTHORIZATION TO MANAGING RESOURCE DEPENDENCY RISK

UÇAK TİPLERİ BAZINDA TİP EĞİTİMİ SÜRELERİ VE EĞİTİM ÜCRETLERİ FAYDA- MALİYET ANALİZİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

STRATEGIC AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS OF AIRCRAFT TYPE RATING AUTHORIZATION TO MANAGING RESOURCE DEPENDENCY RISK

 
Author : Ebru YAZGAN  , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 614-628
DOI Number: :
Cite : Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ, (10). STRATEGIC AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS OF AIRCRAFT TYPE RATING AUTHORIZATION TO MANAGING RESOURCE DEPENDENCY RISK. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 614-628. Doi: 10.35826/ijoess.2392.
    


Summary
İnsan faktörü açısından eğitim, öğrenim ve pratik uygulamalarla insanın işe uyumu açısından insanın yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi kritik noktalardan birisidir. Anadolu Üniversitesi Havaaracı Tip Eğitimi yetkisinin risk alınmasına ilişkin yapılan bu çalışma ile kurumsal kaynakların etkin kullanılması, personelin geliştirilmesi ve dolayısıyla kurumsal değer yaratılması amacını taşımaktadır. Özyetenek (core competence) olarak insan kaynağının öneminin farkında olan Anadolu Üniversitesi, bunu kurumsal anlamda güçlü yanlarından biri halinde sürdürme çabası içerisindedir. Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Beech 90 Series, Socata TB Series, Cessna/Reims-Cessna 172/F172 Series uçak tiplerini içeren tip eğitimini verme yetkisine sahiptir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Havaaracı Tip Eğitimi yetkisinin organizasyonel risk analizi yapılarak, yetkinin sağladığı potansiyel fayda ve fırsatlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Modern bakış açısıyla risk, işletmelerin amaç ve kurumsal stratejilerinin başarılmasını, değerin yaratılmasını ve artırılmasını, belirli bir etki şiddetiyle etkileyebilme ihtimali taşıyan tehdit ve/veya fırsat içeren olaydır. Havacılık sektöründe bakım emniyet unsurları açısından kritik olduğu kadar aynı zamanda nitelikli insan gücü açısından da stratejik önemi olan bir konudur. Her işletmede olduğu gibi tüm kapasitesini örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanma isteği ve amacında olan, nitelikli, yetkin ve motive edilmiş, aynı zamanda kurumsal kaynakları etkin ve verimli kullanan insan kaynağına sahip havaaracı bakım kuruluşlarının hem sürdürülebilirlik hem de rekabet gücü artmaktadır. Bu kapsamda üniversite ilgili çalışmalarını ve stratejileri bu kabullere göre geliştirmektedir. Çalışma ise bunun somut örneklerinden birisi olarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında ilgili tip eğitimlerinin uçak tipleri bazında süreleri, verildiği yerler ve ücretleri hakkında araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları göstermektedir ki çalışma ile ciddi adam saat tasarrufu sağlanarak eğitim alacak personelin başka bir kuruma eğitime gitmesi riski yönetilerek işlerin aksamaması ve sürekliliği sağlanmıştır. Bu çalışma risk analizi tekniği ile tehditlerin minimize edilmesi yanında özellikle fırsatların yakalanması ve değerlendirilmesi ile ilgilenmektedir. Çalışmanın kapsamı ve özgünlüğü nedeniyle hem literatüre hem de yöneticilere katkısı sağlayacağı öngörülmektedir

Keywords
Anadolu Üniversitesi, Hava Aracı Tip Eğitim Yetkisi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Abstract
The development of the necessary skills and competencies of the human resource is one of the critical points for the creation, preservation and improvement of corporate value. Anadolu University's Scientific Research Project was conducted with the aim of making effective use of institutional resources, developing personnel and creating corporate value. Anadolu University, which is aware of the importance of core competence, is trying to make it one of its strengths institutionally. In this context Anadolu University Aeronautics and Astronautics Faculty is qualified to provide type training including Beech 90 Series, Socata TB Series, Cessna / Reims-Cessna 172 / F172 Series aircraft types. In this study, organizational risk analysis of Anadolu University Aircraft Type Education Authority has been tried to reveal the potential benefits and opportunities. From a modern point of view, risk is the inclusion of threats and / or opportunities that are likely to affect the achievement and development of the goals and corporate strategies of the business, the impact of a certain impact. The aviation sector is also a strategic issue in terms of qualified human resources as well as critical in terms of maintenance safety aspects. Sustainability and competitiveness of aircraft maintenance organizations, which are qualified, competent and motivated, and who have the human resources to use corporate resources effectively and efficiently as the desire and purpose for using the entire capacity in every business, are increasing. In this context, the university develops its related studies and strategies according to these assumptions. The study is presented as one of its concrete examples. Within the scope of the study, the studies related to the duration, the places and the fees of the related type trainings on the basis of the aircraft types are carried out. The results of this research show that the risk of the training of personnel to be trained in another organization are managed by saving serious man hours and the incompatibility and continuity of the work is ensured. At this point, it seems that risk management and strategic management are directly related and related to each other. Due to the scope and authenticity of the work it is anticipated that it may contribute to both the literature and the managers.

Keywords
Anadolu University, Aircraft Type Training Authority,Human Resource Management