TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

TOKSİK LİDERLİK: MYO ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA DAYALI BİR NİCEL ANALİZ

TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

 
Author : Nuri BALOĞLU  , Onur DOĞAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 669-680
DOI Number: :
Cite : Nuri BALOĞLU , Onur DOĞAN, (10). TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 669-680. Doi: 10.35826/ijoess.2341.
    


Summary
Toksik liderlik, bencil hedef ve kişisel çıkarları için başkalarını etkileyen, bu tür davranışlarıyla örgüt sağlığını bozan, takipçilerine ve örgüte de uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuran bir liderlik türüdür. Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının toksik liderlik davranışları, öğrenci algılarına dayalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde tasarlanmıştır. Çalışma grubu Orta Anadolu’daki bir üniversitenin Meslek Yüksekokulunda 68’i teknik ve 171’i de sosyal programlarda öğrenime devam eden toplam 239 öğrenciden oluşturulmuştur. Veriler beşli likert tipi Toksik Liderlik ölçeği yardımı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, ikili karşılaştırma teknikleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerdeki toksik liderlik algısının genel olarak 2,38 düzeyinde olduğunu göstermiştir. Toksik Liderliğin Değer Bilmelik boyutu 2,23 ortalama ile en düşük; Olumsuz Ruhsal Durum boyutu ise 2,55 ortalama ile en yüksek puanla değerlendirilen boyutları oluşturmuştur. Öğrencilere ait görüşlerde cinsiyet ve öğrenim görülen program türü faktörlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toksik liderlik ölçeğinin alt boyutları arasında .63 ila .73 arasında değişen pozitiy yönlü korelasyonlar tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve bulgulara dayalı olarak geliştirilen bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Toksik liderlik, meslek yüksekokulu, öğrenci.

Abstract
Toxic leadership is a type of leadership that affects others for selfish goals and personal interests, and those results in negative consequences for followers and long-term organizations by disrupting organizational health through such behavior. In this study, the toxic leadership behaviors of Vocational School lecturers were tried to be determined based on student perceptions. The research was designed in the type of survey. The study group of the study consisted of a total of 239 students in Vocational School of a university in Central Anatolia, 68 of which were technical and 171 were in social programs. The data were collected with the help of the Toxic Leadership Scale developed. In the analysis of the data, arithmetic mean, binary comparison techniques and correlation analysis technique were used. Findings showed that the perception level is generally 2.38 in terms of toxic leadership. The toxic leadership perception in the students was found to be lowest level with 2,23 means at the dimension of ignorance and to be highest level with 2,55 means at the dimension of negative mood. There is no significant difference between these views of students regarding the social and technical program factors of gender and education. Positive correlations between the subscales of the toxic leadership scale ranged from .63 to .73. The results of the research are discussed on the basis of the related literature and some suggestions based on the findings are presented.

Keywords
Toxic leadership, vocational school, students.