Abstract


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSLİKLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İlköğretim döneminde öğrencilerin okulda eğitim öğretim faaliyetlerini gördüğü en fazla vakit geçirdiği mekânlar dersliklerdir. Sosyal bilgiler öğretim programının amacına ulaşmasında öğretim programının uygulandığı yer olan eğitim ortamlarının önemli bir rolü vardır. Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersliği kullanımına ilişkin bakış açılarını belirlemek için yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışması desenine göre yapılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için nitel araştırma tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak ve pilot uygulama yapılarak geliştirilmiştir. Görüşme formunda sosyal bilgiler dersliği kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik dört açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı devlet okullarında görev yapan farklı yaşlarda ve sürelerde mesleki deneyime sahip 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi tekniklerine göre analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırmaya göre; sosyal bilgiler öğretmenleri branş dersliği kullanımına ilişkin görüşleri olumlu yöndedir. Akıllı tahtalar ve haritaların öğretmenler için en popüler öğretim materyalleri olduğu tespit edilmiştir. Branş dersliklerinin öğretmenleri ders materyallerini taşıma zahmetinden kurtaracağı, daha fazla ders materyali kullanma ve bu materyalleri muhafaza etme imkânı sunacağı tespit edilmiştir. Öğrencilerin böyle bir öğrenme ortamında dersi daha çok seveceği daha kolay anlama ve kalıcı öğrenme şansı bulacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ideal bir sosyal bilgiler dersliğini nasıl oluşturacaklarıyla ilgili olarak: Duvarlara haritalar çizme, dersle ilgili hazır materyallerle sınıfı donatma en dikkat çekici görüşlerdir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara yönelik olarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Branş derslikleri sistemi uygulamasının yeteri kadar yaygın olmadığından konuyla ilgili farklı değişkenleri ele alarak yeni çalışmaların yapılması, sosyal bilgiler dersliği tasarlamaya yönelik araştırmalar yapılabilmesi araştırma sonucunda sunulan önerilerden bazılarıdır.Keywords

Branş Derslikleri, Öğrenme Ortamı, Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni

References