Summary


GAMIFICATION IN BIOLOGY EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW ANALYSIS

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda pek çok farklı konularda yapılan araştırmalar kapsamında yer alan oyunlaştırma teknolojilerinin biyoloji öğretimindeki etkililiğinin sistematik derleme yapılarak incelenmesidir. Bu amaç kapsamında biyoloji eğitimi alanındaki literatürde oyunlaştırma kullanımına genel bir bakış sunulmuş ulusal ve uluslararası önemli veri tabanlarında indekslenen dergilerde yayımlanan araştırmalara odaklanılmıştır. Araştırmanın yöntemi, betimsel tipte nitel sistematik derlemedir. Araştırmanın amacı kapsamında “biyoloji”, “biyoloji öğrenimi”, “biyoloji öğretimi”, “oyun”, “oyunlaştırma”, “oyun tabanlı öğrenme” kelime/ kelime gruplarının farklı kombinasyonları kullanılarak Ocak 2010- Aralık 2022 yılları arasında Web of Science (WoS), SCOPUS ve TR dizin veri tabanlarında indekslenen dergilerden elde edilen makaleler incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, tümevarımsal analiz sonucu elde edilen betimsel analiz ve betimleyici temalar ile birlikte analitik temalar da kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; oyunlaştırmanın biyoloji öğretiminde önemli bir etki sağladığı belirlenmiştir. Buna göre; biyoloji öğretiminde oyunlaştırma teknolojilerinin öğrencilerin bilişsel, sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmede olumlu etkiler sağladığı, motivasyonu artırdığı ve öğrenme süreçlerini desteklediği gözlemlenmiştir. Ayrıca oyunlaştırma teknolojilerinin öğrenci merkezli ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunarak öğrenme etkinliğini artırma konusunda avantajlar sağladığı belirtilmiştir. Aynı zamanda oyunlaştırma uygulamalarının bazı dezavantajlara ve zorluklara da neden olduğu saptanmıştır. Yapılan bu sistematik derleme araştırmasının biyoloji öğretiminde oyunlaştırma uygulamalarına yönelik yapılacak yeni çalışmalara ve konuyla ilgili uygulamalara ışık tutarak eğitim bilimleri ve teknolojileri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Biyoloji öğretimi, oyun, oyunlaştırma, sistematik derleme.References