Abstract


CEZA HUKUKU AÇISINDAN YAPAY ZEKÂNIN CEZAİ SORUMLULUĞU: SUÇ GENEL TEORİSİ VE TEMEL İLKELER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yapay zekâ, insan zekâsının doğal özelliklerine zıt bir biçimde, etkileşimli sistemler ve bilgi işlem teknolojileri tarafından geliştirilen, akıl yürütme, yargılamaları yürütme ve bu süreçleri entegre bir şekilde sonuçlandırabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Günümüzde yapay zekânın artan varlığı ve genişleyen kullanım alanları, bu teknolojilerin insanlarla veya diğer sistemlerle etkileşimleri neticesinde ortaya çıkan zararların da paralel bir artış göstermesine neden olmaktadır. Bu artış, yapay zekânın otonom hareketleri ve bu eylemler sonucu doğan zararlara yönelik özgün bir yasal prosedürün henüz geliştirilmemiş olmasını ortaya koymaktadır. Bu durum, yapay zekânın cezai sorumluluğunun uygulanabilirliği ve bu uygulanabilirliğin ceza hukuku doktrinleri ve genel teoriler açısından nasıl bir bütünleyici işlev görebileceği sorunsalını beraberinde getirmektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin hukuki statüsü bağlamında, bu teknolojilerin sebep olduğu suçlarla ilgili cezai sorumluluk taşıyacak tarafların kim ya da kimler olacağı ve ceza yargılaması sürecinde bu faktörlerin nasıl değerlendirileceği, ceza hukuku alanında hâlâ eksikliği hissedilen ve detaylıca ele alınması gereken meseleler arasında yer almaktadır. Bu çalışma, yapay zekâ ile ilgili ortaya çıkan bu ve benzeri hukuki soruları, ceza hukukunun temel prensipleri ve doktrinleri ışığında ele alınmıştır. Çalışma, yapay zekânın ceza hukuku alanındaki konumunun nasıl tanımlanacağı, bu yeni ve karmaşık hukuki alanın nasıl yapılandırılacağı ve gerekli yasal çerçevelerin nasıl oluşturulacağı üzerine derinlemesine bir analiz sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yapay zekâ teknolojilerinin ceza hukuku alanında nasıl bir yer edineceği, bu yeni ve karmaşık hukuki alanın nasıl yapılandırılacağı ve ilgili yasal çerçevelerin nasıl oluşturulacağı üzerine yapılan bu kapsamlı inceleme, ceza hukuku doktrinlerinin gelişimine katkıda bulunacak ve bu alandaki boşlukları doldurarak gelecekteki yasal düzenlemelere yön verecek niteliktedir. Bu çalışma, yapay zekânın ceza hukuku içindeki rolünü anlamak ve bu alanda karşılaşılan zorluklara çözüm yolları sunmak için önemli bir adım teşkil etmektedir.Keywords

Yapay zekâ, cezai sorumluluk, ceza hukuku, hukuki statü, teknolojik inovasyon

References