Abstract


GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANIYLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada Ulusal Tez Merkezi’nde indekslenen bilim dalı müzik eğitimi olan güzel sanatlar lisesi müzik alanındaki yüksek lisans ve doktora tezlerini çeşitli değişkenlerle betimsel olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın kapsadığı alanla ilgili 1993-2023 yılları arasındaki 221 lisansüstü tez incelenmiştir. Veriler literatür taramasıyla toplanmış ve frekans/yüzde tablolarıyla sunulup yorumlanmıştır. Araştırmadaki lisansüstü çalışmaların 204’ünün yüksek lisans tezi, 17’sinin doktora tezi olduğu görülmüştür. İncelenen süreçte toplamda 36 üniversitede yılında güzel sanatlar lisesi müzik alanıyla ilgili lisansüstü çalışma yapıldığı, 1994, 2011 ve 2012 yıllarında araştırma olmadığı saptanmıştır. Araştırmada güzel sanatlar lisesi müzik alanıyla ilgili incelenen lisansüstü çalışmalardan en fazla yüksek lisans tezinin Gazi Üniversitesi’nde yazıldığı; en az sayıda Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kurumlarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada incelenen güzel sanatlar lisesi müzik alanındaki yüksek lisans tezlerinde yazarların cinsiyetine göre %51,47’sinin kadın araştırmacıların; %48,52’sinin erkek araştırmacıların hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır. Doktora tezlerini %52,94’ünün erkek araştırmacıların; %47,05’inin kadın araştırmacıların yazdığı saptanmıştır. Araştırmada yıllar ile türlere göre tezler incelendiğinde yüksek lisans tezlerinin en fazla 2019 yılında yazıldığı; en az 1995 ve 2013 yıllarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Güzel sanatlar lisesi müzik alanında doktora tezleri en fazla 2022 yılında; en az 2003, 2007, 2009, 2015 ve 2018 yıllarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada incelenen yüksek lisans tezlerinin en fazla nicel araştırma yöntemi ile; doktora tezlerinde ise genellikle karma araştırmaların yapıldığı belirlenmiştir.Keywords

güzel sanatlar lisesi, müzik, lisansüstü tezler.

References