Abstract


PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ ATTITUDES AND VIEWS ASTRONOMY EDUCATION

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi eğitimine yönelik tutum ve görüşlerini belirlemektir. Süpernovalar, asteroitler, karadelikler, güneş sistemi ve uzay gibi konuları ele alan astronomi eğitimi günlük hayatta karşılaşılan durumların kavranmasında ve fikir sahibi olunmasında önemli görülmektedir. Tarama yöntemine göre tasarlanan bu araştırma 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler Türk ve Kalkan (2017) tarafından uyarlaması yapılan “Astronomi Tutum Ölçeği (ATÖ)” ne göre, nitel veriler ise araştırma tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde bağımsız t-testi ve One way ANOVA’dan yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinden; sınıf düzeyi, cinsiyet, akademik not ortalaması, bilimsel yayın takip edip etmeme durumu ve üniversiteye başlamadan önce yaşanılan yerleşim biriminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi eğitimine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Nitel bulgulara göre ise; astronomi eğitimi denilince uzay ve gezegenlerin akla geldiği, sosyal bilgiler derslerinin astronomi ile ilişkili olduğu, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, astronomi ile ilgili konuları bilmelerinin gerekliliği, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değer ve becerilerin astronomi eğitimiyle de kazandırılabileceği ve sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında astronomi eğitiminin ayrı bir ders olarak yer alması gerektiği şeklinde özetledikleri belirlenmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler öğretimi, astronomi eğitimi, sosyal bilgiler öğretmen adayları, tutum, görüş.

References