Abstract


İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONTROL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma ile İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Sınıf yönetimi kontrol düzeyleri, öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefesi ve mesleki eğitimleri ile doğrudan ilişkilidir. İngilizce öğretmenlerinin dil öğretimi etkinliklerinde sınıf yönetimi kontrol yaklaşımları kritik bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş Diyarbakır ilindeki ortaokullarda ve liselerde görev yapan 60 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeği” ile 2022 yılı Aralık ve 2023 yılı Ocak aylarında elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları; İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeylerinin çoğunlukla orta düzeyde olduğunu gösterirken, okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin kontrol düzeylerinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeylerinin cinsiyetlerine, çalıştıkları okulun kademesine (ortaokul, lise), eğitim düzeylerine, mezun oldukları fakülte türüne, mesleki kıdemlerine ve sınıf mevcutlarına göre değişmediği tespit edilmiştir.Keywords

İngilizce öğretmenleri, sınıf yönetimi, kontrol düzeyi.

References