Abstract


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ LİDERLİK GÜÇLERİNİN DİSİPLİN YAKLAŞIMLARINA OLAN ETKİSİNDE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARACI ROLÜ

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri liderlik güçleri ile disiplin yaklaşımları arasındaki ilişkide öğretmenlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Niğde ilindeki ilkokullarda görev yapmakta olan 453 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sınıf İçi Öğretmen Liderlik Ölçeği, Sınıfta Disiplin Modelleri Ölçeği ve Çocuk Hakları Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS ve AMOS istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizlerinin sonucunda, iki alt boyut haricinde araştırmada yer alan tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Yol analizinden elde edilen bulgularda ise sınıf öğretmenlerinin liderlik gücü tercihini benzeşim liderlik gücü ve uzman liderlik gücünden yana kullanmalarının, benimsedikleri disiplin yaklaşımlarına olan etkisinde çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracı rolünün olduğu sonucuna ulaşılmış olup liderlik gücü tercihini ödüllendirici liderlik gücü ve zorlayıcı liderlik gücünden yana kullanmalarının, benimsedikleri disiplin yaklaşımlarına olan etkisinde çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracı rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları alan yazındaki teorik açıklamaların ve benzer araştırmaların ışığında tartışılmıştır.Keywords

Disiplin, liderlik, çocuk hakları

References