Abstract


A RESEARCH ON HIGH SCHOOL ENTRANCE SYSTEM (HSES-LGS) EXAMS

Bu çalışmada Türkiye’de Liselere Geçiş Sisteminde 2018 tarihinde uygulamaya koyulan ve şu anda da uygulanmakta olan sınav sistemi incelenmiştir. Liselere geçişte uygulanan bu son sınav sistemi iddialı bir şekilde uygulamaya koyulmuştur. Ayrıca bu çalışmada Türkiye’deki liselere geçiş sınavlarına tarihsel bir perspektiften bakılarak günümüze kadar gelen uygulamalar incelenmiştir. Benzer şekilde liselere geçi ile ilgili olarak bazı ülkelerdeki uygulamalara da yer verilmiştir. Örneklem Batı Karadeniz bölgesindeki bir ortaokulun öğrencilerinin girmiş oldukları sınav sonuçlarının arşivinden elde edilen geçmişe dönük beş yıllık verilerden oluşmaktadır Örneklem 742 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin sınavda cevapladıkları farklı testlerden doğru sayıları temel alınarak Çoklu doğrusal regresyon anali yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı farklı alanlara ait çoktan seçmeli test sorularına verilen doğru cevapların sayısının Türkçe dersi test sorularına verilen doğru cevap sayılarını yordayıp yordamadığını test etmektir. Bu analizlerde hiyerarşik model kullanılmıştır. Öncelikle çoklu doğrusal regresyon varsayımları test edilmiş ve verilerin bu varsayımları karşıladığı doğrulandıktan sonra analizlere geçilmiştir. Hiyerarşik modelle yapılan bu analizlerde beş model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu beş modelin de Türkçe testindeki doğru cevapları istatistiksel olarak yordama gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte sözel derslerin yanında sayısal derslerin testinde doğru cevaplanan soru sayılarının da Türkçe testindeki doğru cevap sayıların yordadığı bulunmuştur. Bu bulgular testlerde sorulan soru tarzlarının yani anlamaya yönelik hazırlanan soruların testin genelinde birbirleriyle uyumlu olduğunun göstergesi olarak görülebilir.Keywords

Başarıyı yordama, Liselere giriş süreci, Türkçe dersi başarısı.

References