Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

İnsanlık tarihsel süreçte varoluşunu, tarihi anlamlandırabilmek için sorgulamaktadır. Bu sorgulayış geçmiş, şimdi ve gelecek bağlamında devam etmektedir. Modern zamanlarla birlikte tarih ulusların ortak bellek, toplumsal bir kimlik ve gelecek inşasında önemli bir araç olmuştur. Bu kapsamda günümüzde ulus devletler öğretim programlarında tarih okuryazarlığının öğretmenler tarafından öğrencilere kazandırılmasını önemli görmektedir. Bunu sağlama adına öncelikle Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlığı becerisinde yetkin olmasını beklemektedir. Bu çalışma Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlığına ilişkin farkındalık düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde devlet okullarında görev yapan 12 Sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada seçkisiz olmayan amaçsal örneklemin ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlık becerisi yetkinliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

geçmiş, tarih, tarih öğretimi, tarih okuryazarlıkReferences