Abstract


ANALYSIS OF MASTER’S THESES ON THE SOCIO CULTURAL AND ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION

Bu çalışmanın amacı; 2011-2023 yılları arasında ülkemizde son yıllarda yaşanan göçün sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri üzerine yazılan yüksek lisans tezlerinin analizini yapmaktır. Araştırmanın modeli, sosyal bilimlerde kullanımı giderek artmakta olan nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesidir. Bu amaçla başlığında “sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri” ibaresi taşıyan 2’si nicel, 3’ü nitel ve 3’ü de karma araştırma yöntemiyle yapılmış olan 8 adet yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bu dokümanlara ulaşabilmek için Ulusal Tez Merkezi veri tabanına, “göçün sosyo-kültürel boyutu/etkileri” anahtar kavramı yazılarak tarama yapılmıştır. Doküman analizi sonucunda 8 yazarın ortak görüşü, ülkemize yaşanan son göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan etkileri olduğu yönündedir. Göçün ekonomik anlamdaki etkilerine bakıldığında işsizlik, kayıt dışı istihdam, ucuz iş gücü ve kira konut fiyatları başta olmak üzere işgücü ve emlak piyasasına etkileri olmuştur. Son yıllarda Türkiye’ye yapılan göçün sosyo-kültürel sonucuna baktığımızda; geçici koruma statüsünde yaşayan kesim ile ev sahibi toplumun hayat tarzındaki farklılık, toplumun sosyal dokusunda değişikliğe yol açtığını belirtmek mümkündür. Çalışma kapsamında incelenen tüm yüksek lisans tezleri sonuç ve öneri kısmında uyumu kolaylaştıracak, uyum sürecini en az sancıyla atlatacak önerilerde bulunmuştur.Keywords

Göçün sosyo ekonomik etkileri, doküman analizi, göç.

References