Summary


THE DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS SUPERSTITIOUS BEHAVIORS IN SPORT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Bu çalışmanın amacı, sporcuların Sporda Batıl İnanç Davranışlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (SBİDYTÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının tasarlanmasıdır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme metodundan faydalanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya pilot çalışmada 197 aktif sporcu katılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (n=197) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (n=201) için veri toplama süreci iki aşamada farklı örneklem kümesine uygulanmıştır. Çalışmanın açımlayıcı ve faktör analizi sonucu açıklanan varyans değeri 47.43 olarak tespit edilen ölçeğin, 10 madde ve tek faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğe uygulanan güvenirlik analiz sonuçları iç tutarlık katsayısı 0,87 olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde Uyum indisi hesaplamalarında uyum indisleri için RMSEA değerinin kabul edilen uyuma sahipken, ?2/df, GFI, AGFI, CFI ve SRMR değerlerinin mükemmel uyum sağladığı tespit edilmiştirr. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında Sporda Batıl İnanç Davranışlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (SBİDYTÖ) geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedirKeywords

Spor, Batıl İnanç, Tutum.References