Abstract


DIFFERENCE BETWEEN GENERATIONS: GENERATION X, Y, Z DIGITAL GAME PLAYING ADDICTION

Bu çalışmada, Bitlis ilinde ikamet eden doğum yıl aralığı olarak X, Y, Z kuşağındaki bireylerin dijital oyun oynama bağımlılık durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Bitlis ilinde bulunan X kuşağında doğmuş 46 kişi (% 21,2) , Y kuşağında doğmuş 103 kişi (%47,6) ve Z kuşağında doğmuş 67 kişi (%31) olmak üzere toplam 216 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, tek bir alt boyuttan oluşmak üzere 7 maddenin kullanıldığı bir ölçek olup, ölçeğin iç tutarlık katsayısı olarak Chronbach Alpha değeri ?=0.72 olarak bulunmuştur. Yapılan bu araştırma da ise; chronbach’s alpha ( ?) değerlerinin güvenirlik için yüksek düzeyde (?=0.99 ) yeterli olduğu tespit edilmiştir. Veriler, SPSS 22 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde kullanılacak testleri seçmek için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiştir. Tabachnick & Fidel (2013) tarafından belirlenen sınırlar olan -2,5 ile +2,5 aralığında olduğundan, veri setinin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiş ve bu nedenle parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle X, Y, Z kuşağında doğmuş bireylere ait demografik değişkenler; cinsiyet, doğum yılı, eğitim, spor yapma, dijital oyun oynama durumu, dijital oyun oynama süresi ve zararlı alışkanlıklar analiz edilmiştir. Sonuç olarak; X, Y, Z kuşağında yer alan bireylerin eğitim, düzenli spor yapma, dijital oyun oynama, dijital oyun oynama süresi değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, doğum yılı ve zararlı alışkanlıklar değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda; X, Y, Z kuşağındaki bireylerin dijital oyun oynama bağımlılık ölçeği ile arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.Keywords

X, Y, Z kuşağı, dijital oyun, dijital oyun bağımlılığı.

References