Abstract


CHAOTIC SITUATION OF SUPERVISION IN TRAINING: PREFERENCE FOR TRAINING SUPERVISION

Bu araştırmada, yenilenen Eğitim müfettişleri yönetmeliğinde yer alan seçme, atama ve yer değiştirme düzenlemesine göre Eğitim müfettişliğinin tercih edilebilirlik durumunun eğitim müfettişleri görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminde ve durum desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin 11 değişik ilinde görev yapan Eğitim Müfettişleri oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesi ise içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim müfettişleri 2022 yılında Eğitim Müfettişleri Seçme, Atama ve Yerdeğiştirme yönetmeliğinin yayımlanmasıyla ilgili olarak özellikle özlük hakları ve iş yükü fazlalığı, mesleki itibar ve motivasyon gibi iş tatminsizliği nedenleriyle eğitim müfettişliğinin tercih edilmediğini, ekonomik şartların düzeltilmedikçe mesleğin cazip hale gelemeyeceği görüşündedir. Bununla birlikte seçme şartlarında mülakatla alım sürecine dikkat edilmesi ve mülakatların siyaset üstü ve adil seçim kriterleriyle yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Eğitim müfettişliğine eğitim alanı dışından alıma olumlu baktıkları ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanından mezunlara sınavda öncelik hakkı verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Rotasyonun mutlaka uygulanması gerektiğini ancak uygulamada belli bazı şartların da göz önüne alınarak yapılması gerektiği vurgusunu yapmışlardır. Eğitim müfettişleri yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin ise, yapılanma değişikliği, bağımsız çalışma ortamının sağlanması, yetiştirme etkinliklerinin geliştirilmesi ve denetimde standardın sağlanması gerekliliği gibi öneriler sunmuştur.Keywords

Eğitim denetimi, eğitim müfettişi, seçme, atama,tercih edilebilirlik

References