Abstract


EXAMINING THE SOCIAL SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin cinsiyet ve bilişsel esneklik düzeylerine göre sosyal becerilerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunan 11.sınıfta öğrenim gören 419 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Sosyal Beceri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, iki yönlü varyans analizi yapılmıştır. Cinsiyet ve bilişsel esneklik düzeyi bağımsız değişken, sosyal beceri düzeyi bağımlı değişken kabul edilmiştir.  Sonuç olarak, cinsiyetin tek bas¸ına sosyal beceri ile anlamlı bir farklılık olus¸turmadıgˆı ancak cinsiyet ve bilis¸sel esneklik du¨zeylerinin etkiles¸iminin sosyal beceri ile anlamlı bir s¸ekilde farklılas¸tıgˆı görülmüştür. Düşük bilişsel esneklik düzeyine sahip erkeklerin, düşük bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha yüksek sosyal becerilere sahip olduğu; orta bilişsel esneklik düzeyine sahip erkeklerin orta bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha düşük sosyal becerilere sahip olduğu; yüksek bilişsel esnklik düzeyine sahip erkeklerin ise yüksek bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha yüksek sosyal becerilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Anahtar kelimeler: Bilişsel esneklik, sosyal beceri, ergen, cinsiyet

References