Abstract


GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLE İLİŞKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde girişimcilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve endüstriyel gelişme gibi birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Girişimciliğin başarısı ve sürdürülebilirliği ise bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleri ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada girişimcilik eğiliminin kişilik özellikleri ve yaşam doyumu ile ilişkisi bulunup bulunmadığına yönelik analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bu araştırmanın hem literatüre hem iş dünyasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, girişimcilik ile ilgili kavramlara yer verilmiş, ikinci bölümünde beş faktör kişilik kuramı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise yaşam doyumu ile ilgili kavramlara kısaca değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Hatay’da faaliyet gösteren lojistik sektörü çalışanları ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Ocak – Şubat 2019 tarihleri arasında 363 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, güvenilirlik, faktör yükleri ve korelasyon analizleri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, girişimcilik eğiliminin hem kişilik özellikleri hem de iş doyumları ile arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords

Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu, Lojistik Sektörü.

References