Abstract


THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTICULTURAL PERSONALITY TRAITS AND INTERCULTURAL SENSITIVITY AMONG PRESERVICE TEACHERS

Günümüz dünyasında toplumlar giderek küreselleşmekte ve çeşitli kültürler arasındaki etkileşim artmaktadır. Bu durumda, öğretmenlerin çokkültürlü bir perspektife sahip olmaları ve kültürel çeşitlilikle uyumlu bir eğitim sunmaları önemli hâle gelmektedir. Bu noktada çokkültürlü kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılık arasındaki ilişki ön plana çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik özellikleriyle kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişkiyle ilgili çok sayıda araştırma olmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarında çokkültürlü kişilik özelliklerin kültürlerarası duyarlılık ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu fakültenin dört farklı bölümüne devam etmekte olan ve uygun örnekleme yoluyla belirlenen 446 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 112’si (%25.1) erkek ve 334’ü (%74.9) kadın öğretmen adayıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşları 18 ile 30 arasında yer almakta olup, ortalama yaşları 21.08 (SS=1.72)’dir. Kişisel Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Çokkültürlü Kişilik Ölçeği ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda öğretmen adaylarında kültürlerarası duyarlılık puanları esneklik ile düşük düzeyde, duygusal denge ve sosyal girişkenlik ile orta düzeyde, açık görüşlülük ve kültürel empati ile yüksek düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları ise açık görüşlülük, sosyal girişkenlik, duygusal denge ve kültürel empati çokkültürlü kişilik özelliklerini yüksek düzeyde gösteren öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları kültürlerarası duyarlılık ile çokkültürlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen Türkiye gibi çokkültürlü toplumlarda kültürlerarası duyarlılıkla ilgili faktörlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca araştırma sonuçları öğretmen adaylarında kültürlerarası duyarlılığın geliştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katkı sağlayabilir.Keywords

Kültürlerarası duyarlılık, çokkültürlü kişilik özellikleri, öğretmen adayları, yordayıcı değişkenler

References