Abstract


YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ MENTORLUK ÖLÇEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma, yükseköğretimde mentorluk olgusunun önemini ve etkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel gelişimine, kariyer hedeflerine ve akademik başarılarına katkıda bulunabilen mentorluk programlarının önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada, Bitlis Eren Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören 270 öğrenci üzerinde Crisp (2009) tarafından geliştirilen Yükseköğretim Öğrenci Mentorluk Ölçeği kullanılarak mentorluk kavramının öğrencilerin bakış açısıyla ilişkisi araştırılmıştır. Ölçeğin dört faktörlü yapısı, öğrencilerin mentorluk programlarından beklentilerini ve deneyimlerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, ölçeğin katılımcılara yol gösterme, mentorluk, akademik başarıya ulaştırma ve rol model olma gibi önemli faktörleri ölçmede etkili olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliği yüksek bulunmuş ve analizler sonucunda mentorluk ölçeğinin cinsiyet ve bölüm gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, mentorluk programlarının çeşitli öğrenci gruplarına yönelik olarak tasarlanması ve uygulanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Araştırma sonuçları, yükseköğretimde mentorluk programlarının öğrencilerin kişisel gelişimine ve başarılarına olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu programlar, öğrencilerin akademik performanslarını artırmaya, kariyer hedeflerini belirlemeye ve özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, mentorluk programları öğrenciler arasında güçlü bir ağ oluşturarak işbirliğini teşvik etmekte ve öğrencilerin üniversite deneyimini zenginleştirmektedir. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları mentorluk programlarını desteklemeli, öğrencilerin bu değerli fırsatlara erişimini kolaylaştırmalı ve mentorluk kültürünü yaygınlaştırmalıdır. Böylece, öğrencilerin üniversite yaşamlarında mentorluk deneyiminden en üst düzeyde yararlanmaları sağlanabilir ve onların gelecek kariyerleri için sağlam bir temel oluşturulabilir. Bununla birlikte, mentorluk programlarının etkinliğini artırmak ve daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmak için çeşitli stratejiler benimsenmelidir. Öncelikle, mentorluk programlarına katılımı teşvik etmek için bilinirliklerini artırmak amacıyla etkili tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Yükseköğretim kurumlarının mentorluk programlarını önemsemesi ve bu programların etkinliğini artırmak için gerekli adımları atması, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve başarılarını artırmak açısından hayati öneme sahiptir.Keywords

Yükseköğretimde mentorluk, mentorluk uygulamaları, yükseköğretim öğrenci mentorluk ölçeği, mentorluk.

References