Abstract


PROFESSIONAL AND FUTURE EXPECTATIONS OF MUSIC DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS

İnsan, yaşamında çocuklukla erişkinlik arasında gençlik olarak adlandırılan bir dönemden geçer. Lisans eğitimi döneminde birçok sorumluluk alan ve çabalayan gençlerin en büyük motivasyonu ise ideallerini yani kendini gerçekleştirebilme güdüsüdür. Gençlerin geleceğe dair beklentilerini araştırmak, eğitim-öğretim programlarının niteliğini ortaya koymak için önemlidir. Bu araştırmada müzik bölümü öğrencilerinin eğitimini aldıkları alana ilişkin düşüncelerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümünde öğrenim görmekte olan 25 öğrencidir. Araştırmadaki öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Lisans öğrencilerinin ifade ettiği görüşlerden hareketle kodlar, kategoriler ve temalara ulaşılarak tümevarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin okudukları bölümü nasıl tercih ettikleri, bölüm ile ilgili ihtiyaç ve beklentileri, yaşadıkları sorunlara karşı çözüm önerileri, meslek seçimlerini nasıl yaptıkları ve gelecekte nasıl bir yaşam hayal ettikleri konularına dair bulgulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlara göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bir kısmı müzik teknolojisi programını bilinçli ve istekli bir şekilde tercih ederken, öğrencilerin bir kısmı ise tercihlerini ekonomik ya da sosyal şartlara göre belirlemiştir. Öğrenciler mesleki hedeflerini belirlerken ekonomik şartlarını, kişisel tercihlerini veya ailelerinin yönlendirmesini/rol model olmasını önemsemektedir. Öğrencilerin gelecekten beklentileri mesleki, sosyal ve kişisel boyutlardadır.  Mesleki beklentilerle ilişkili olarak, öğrencilerin bir kısmı müzik öğretmeni olmayı istemekte, mezun olduğu alana dair bir seçim yapmayı istememektedir. Farklı alanlarda çalışmak zorunda olan öğrencilere ilgili Kurumlar ya da sosyal çevre tarafından gerektiğinde destek verilmesi hem ülke kaynaklarını verimli kullanmak hem de kişinin yaşam memnuniyetini yükseltmek açısından önemlidir. Gençlerin eğitimini aldığı mesleği içselleştirmesi ve o mesleği icra edebilmesi için meslek seçimi sürecinde kişisel istek ve becerileri doğrultusunda, yaşadığı ülkenin sosyal ve ekonomik şartlarını önemseyerek seçimlerini yapmaları önerilmektedir.Keywords

Beklenti, meslek seçimi, müzik bölümü, müzik eğitimi.

References