Abstract


SCHOOL ADMINISTRATORS' UNETHICAL PRO-ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: SCALE DEVELOPMENT

Bu çalışma okul yöneticilerinin örgüt yararına etik dışı davranışlarına ilişkin öğretmen algılarını saptamak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alanyazın incelemesi ve alan uzmanlarının görüşleri sonucunda oluşturulan Okul Yöneticilerinin Örgüt Yararına Etik Dışı Davranışları Ölçeği (OYEDDÖ) 5’li Likert tipindedir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), ortaya çıkan alt boyutların oluşturduğu yapının geçerliğini test etmek için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonucunda 21 madde ve 3 boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin birinci alt boyutu “imaj”, ikinci alt boyutu “finans” ve üçüncü alt boyutu “öğrenme iklimi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte, başlangıç özdeğeri 1’in üzerinde olan üç faktör olduğu, bu üç faktörün varyansa yaptığı katkının toplamda %65.47 olduğu belirlenmiştir. DFA sonucunda ?2/sd = 2.25, RMSEA= .067, RMR= .034, SRMR= .064 ve CFI= .89 olduğu görülmüştür. Bütün uyum indeksleri kabul edilir düzeydedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı; ölçek bütünü için ? = .975, imaj alt boyutu için ? = .945, finans alt boyutu için ? = .939 ve öğrenme iklimi alt boyutu için ? = .88 olarak hesaplanmıştır. Madde toplam test puan korelasyonları da .41 ile .65 arasında değişmektedir. Sonuçlar geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu doğrulamaktadır.Keywords

Örgüt yararına etik dışı davranış, etik, ölçek geliştirme, örgütsel davranış, okul yöneticisi.

References