Abstract


THE PIONEERING ROLE OF FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TURKEY: AN EXAMINATION OF EDUCATION AND AWARENESS-RAISING EFFORTS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Çevre sorunları, günümüzde toplumların karşı karşıya olduğu önemli zorluklardır ve çevre eğitimi, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı çevre eğitiminde öncü vakıflardan biri olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’in çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirlik temelli eğitim çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon incelemesi kullanılmıştır. Çalışma dokümanı ise TÜRÇEV'in internet sitesinde yer alan güncel bilgiler, yayınlanmış raporlar, projeler ve diğer ilgili dokümanlardan elde edilen verilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler araştırmanın amacı kapsamında betimsel analiz tekniğine göre temalaştırarak başlıklar halinde ele alınmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre, TÜRÇEV’in çevre eğitimi konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğü saptanmıştır. Vakfın çevre eğitimi bağlamında çeşitli eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlemekte ve özellikle gençler ve çocuklar arasında çevre bilincinin yaygınlaşması için çaba sarf ettiği görülmüştür. TÜRÇEV'in pedagojik yaklaşımları, öğrenme metotları ve doğa ile etkileşimi içeren uygulamalarıyla dikkat çekmiştir. Buna göre TÜRÇEV'in ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayesinde çevre eğitimi alanında önemli ağlar oluşturduğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanında öncü bir rol oynadığı ve çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilirlik temelli eğitim ve toplumun çevresel sorunlara duyarlılığının geliştirilmesi konularında önemli katkılar sağladığı söylenebilir. Ayrıca TÜRÇEV'in etkin çalışmaları, çevre konularında toplumsal bir değişim sağlamaya yönelik stratejik bir yaklaşımı yansıttığı da belirtilebilir. Bu araştırma, TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki çalışmalarını ve pedagojik yaklaşımlarını anlamak için sağlam bir temel oluşturmakta ve çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için etkili stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki öncü rolünün, toplumun çevresel sorunlara duyarlılığını artırmak ve çözüm odaklı düşünceyi teşvik etmek açısından önemli olacağı düşünülmektedir.Keywords

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV, çevresel pedagoji, çevresel bilinç, sürdürülebilir eğitim, ulusal ve global etkiler.

References