Abstract


SOCIAL BASICS OF CHARACTER EDUCATION

Karakter ve değerler eğitimi birçok toplumda eğitim olgusunun ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren önem kazanmış, dahası eğitim süreçlerinin temelini ve nihai hedefini oluşturmuştur. Değerler eğitimi daha çok toplumdaki o anki mevcut değerlerin benimsetilmesi üzerinde dururken, karakter eğitimi bilgelik, adalet, sevgi, cesaret, dürüstlük vb. gibi evrensel erdemlere odaklanmaktadır. Karakter eğitimi doğası gereği toplumsal bir süreçtir. Öğrencilerde karakter gelişimi bireysel özelliklerin yanında aile, okul ve sosyal çevrenin etkisi altındadır. Karakter eğitimi, kişinin sosyalleşmesini temel alır. Bu açıdan iyi birey, yeterince sosyalleşmiş bireydir. Bireyde ahlaki kodların oluşturulması ve aktarılmasında okul ve aile temel teşkil eder. Bu bakımdan bazı eğitim sosyologları bu sosyalleşme sürecini bireyin tercihleri dışında otomatik bir süreç olarak değerlendirirken, bazı çağdaş sosyologlar daha az determinist bakış açısı ile bireysel karakter kavramını ortaya koymuşlardır. Çocuklarda karakter gelişimi çok yönlü bir süreçtir. Dolayısıyla, karakter oluşumu sürecinin toplumsal temellerine odaklanılmadan yalnızca bireysel temalarla açıklanmaya çalışılması okullarda amaçlanan karakter eğitimi programlarının işlevselliğinin azalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle eğitimcilerin karakter eğitimi sürecinin toplumsal boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Karakter ve karakter eğitimi kavramının toplumsal boyutu hakkında tüm eğitimcilerin belirli bir farkındalık/bilgi düzeyinde olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Eğitim müfredatları öğrencilerde karakter edinimi sürecini tek yönlü ele almamalı, okullarda mutlaka aile eğitimi de planlanmalıdır. Bu konuyla ilgili hedefe ulaşmak için okulların karakter eğitiminde aile ile daha fazla birlikte hareket etmesi, aileyi daha çok işe katması yerinde bir tavır olacaktır. Ayrıca okulun karakter eğitiminde iş birliğinin de ötesine geçerek telafi edici bir rol üstlenmesi de önemlidir. Bu çalışmanın amacı, karakter eğitiminin toplumsal temellerine odaklanılarak bireyin karakter eğitimine etki eden, aile, okul, arkadaş çevresi gibi faktörlerin söz konusu sürece olan etki düzeylerinin belirlenmesidir.Keywords

Karakter, karakter eğitimi, karakterin toplumsal temelleri

References