Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 226 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden olan uygun örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Epistemolojik İnançlar ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Veri analizi sürecinde betimsel istatistiklerden bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okul başarı puanı ve lisans üstü eğitim yapma eğilimi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.Keywords

Epistemolojik inanç, sosyal bilgiler, öğretmen adayı.

References