Summary


TASARIM-BECERİ ATÖLYE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada 2023 Eğitim vizyonu ile gündeme gelen Tasarım-Beceri Atölye uygulamalarına yönelik atölye öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada, Tasarım- Beceri Atölye öğretmenlerinin Tasarım-Beceri Atölye uygulamaları hakkındaki görüşlerini saptamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan on iki tasarım-beceri atölye öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçilen on iki öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerin farklı atölye öğretmenleri olmalarına ve farklı kıdem yıllarına sahip olmalarına dikkat edilmiştir. Böylece örneklem çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler 20-25 dakika sürmüştür. Her bir öğretmenle zoom programı kullanılarak görüşmeler yapılıp kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma da öğretmenlere yöneltilen sorular dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin atölye uygulamalarına bakış açılarının nasıl olduğu, Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin uygulamalar sırasında karşı karşıya kaldıkları sorunların neler olduğu, Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin atölye dersleri hakkındaki önerilerinin neler olduğu ve Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin öğrenci, öğretmen ve veli tutumları hakkındaki görüşlerinin neler olduğudur. Bu bağlamda atölye öğretmenlerin neredeyse tamamının olumlu bakış açısına sahip oldukları ,öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların okul yapısından kaynaklanan sorunlar ve öğrencilerden kaynaklanan sorunlar olduğu, öğrenci sayısının çok olması, ders süresinin yetişmemesi ve materyal temini konusunda sorun yaşandığı, öğretmenlerin önerilerinin ders planlarına , öğretmenlere ve uygulamaya yönelik olduğu ve son olarak da öğrenci tutumlarının olumlu olduğu, öğrencilerin atölye derslerine severek geldikleri ve sınıftan farklı bir ortamda olmaktan mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Tasarım-Beceri Atölyeleri, Atölye öğretmenleri, 2023 Eğitim VizyonuReferences