Abstract


MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul matematik dersinde Wordwall.net platformuyla gerçekleştirilen oyunlaştırma etkinliklerinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için ön-test son-test kontrol gruplu yarı-deneysel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları, aynı öğretmenin yönettiği iki farklı beşinci sınıf şubesinden rastgele seçilmiştir. Deney grubu 16 öğrenciden, kontrol grubu ise 14 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna Wordwall.net platformunda ilgili matematik kazanımlarını içeren etkinlikler uygulanmışken, kontrol grubu MEB müfredatına uygun olarak ders işlemeye devam etmiştir. Veriler, akademik başarı testi ve matematiğe yönelik tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan dört haftalık deneysel uygulamadan elde edilen sonuçlara göre, oyunlaştırma etkinlikleri öğrencilerin akademik başarısını ve matematik dersine yönelik tutumu anlamlı düzeyde katkı sağlamıştır. Bunun yanında gerçekleştirilen etkinliklerin matematik dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları olan ilgi, kaygı, çalışma ve gereklilik boyutlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, Wordwall.net gibi dijital oyunlaştırma araçlarının ortaokul düzeyindeki öğrenciler arasında akademik başarı ve tutumları artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu tür dijital oyunlaştırma araçlarının faydaları, dezavantajlarından daha ağır basmaktadır. Bu oyunlaştırma araçları, öğrenci katılımını artırabilir ve öğrenci öğrenimini geliştirebilir. Ayrıca öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını iyileştirebilir, farklı yetenek ve ihtiyaçlara sahip öğrencilere yardımcı olabilir ve öğrencileri dijital dünyaya hazırlayabilir. Dolayısıyla, eğitimcilerin bu tür dijital oyunlaştırma araçlarını matematik derslerinde etkili bir şekilde kullanmaları, öğrencilerin öğrenme deneyimini daha olumlu ve etkileyici hale getirebilir. Ancak, bu sonuçları daha geniş öğrenci grupları ve farklı ders içerikleri üzerinde yapılan çalışmalarla doğrulamak ve dijital oyunlaştırmanın sınırlamalarını daha iyi anlamak için ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.Keywords

Dijital oyunlaştırma etkinlikleri, Başarı, Matematiğe yönelik tutum.

References