Summary


E-SPOR UYGULAMALARINDA MÜZİĞİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İnsanın yeryüzünde var olduğu andan itibaren harekete geçmesini sağlayan psikolojik ve fizyolojik olarak toplumu ve bireyleri etkileyen en önemli sanat dallarından birisi müziktir. Müzik sadece eğlence aracı veya boş zaman faaliyeti değildir. Sporcuların egzersiz öncesi, esnası ve sonrası dinledikleri müzik sporcuların da sahip oldukları duyguları, düşüncelerini ve algılarını sözsüz olarak ifade ettikleri bir yöntemdir. Sporcular müzik aracı ile pozitif duygu edinimi sayesinde rahatlama, motivasyon oluşturma, uyarılma, performanslarını en üst seviyeye çıkarma duygularını elde ederler. 1970-1980’li yıllarda müziğin spor uygulamalarının içerisinde yer alması ile spor ve müzik ilişkisi farklı bir boyut kazanmıştır. Etiyopyalı koşucu Haile Gebrselassi 1998 yılında Scatman John’un ‘Scatman’ parçasını dinleyerek 10.000 metre koşu yarışmasında dünya rekoru kırmıştır. Haile Gebrselassi “Müzik bana rekor hızıma uyan bir ritim veriyor.” ifadesi spor uygulamalarında müziğin etkisine örnek olarak gösterilebilir. Spor uygulamalarında müziğin etkisi üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı olması ve e-spor alanında müzik uygulamalarına yönelik çalışmaların bulunmaması sebebiyle bu araştırmada e-spor uygulamalarında müziğin e-sporcular üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi e-spor takımında yer alan 170 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Karayol ve Turhan (2020) tarafından geliştirilen, Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız Örneklem t Testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, e-spor uygulamalarında müziğin etkisi algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın e-sporcuların e-spor uygulama öncesi ve uygulama esnasında müzikten etkilenmeleri erkek e-sporcuların e-spor uygulama öncesi ve uygulama esnasında müzikten etkilenmelerine göre daha yüksektir. Buna göre cinsiyet değişkeninin e-spor uygulamalarında müziğin etkisini etkileyen bir faktör olduğu, yaş ve eğitim alanı değişkenlerinin ise herhangi bir anlamlılığa sahip olmadıkları gözlenmiştir.Keywords

Müzik, sporda müzik, e-spor.References