Abstract


AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY BELIEFS AND THE LEVEL OF PROFESSIONAL SATISFACTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (EXAMPLE OF MERSİN PROVINCE)

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ve mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenmiş ve bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği”, “Mesleki Doyum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin sayısının çok yüksek olmasından dolayı çalışma evreni alınması yoluna gidilmiştir. Ulaşılabilir örneklem grubu seçilerek araştırma verilerine ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Mersin Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) bağlı resmi ilkokullarda görev yapan ve araştırmaya dahil olmaya gönüllü olan 650( Altı Yüz Elli) sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin analizinde problem durumu için Pearson Korelasyon Testi, alt problemler için T-testi, Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,01) ve bu farkın pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları cinsiyet, yaş medeni durum, kıdem ve mezun olunan okul değişkenleri bakımından incelendiğinde anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri cinsiyet, yaş medeni durum ve mezun olunan okul değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri kıdem değişkeni bakımından anlamlı farklılık göstermektedir. İkili karşılaştırmalar sonucunda anlamlı farkın 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler ile 16-19 yıl kıdeme sahip öğretmenler arasında olduğu ve 16-19 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin lehine olduğu bulunmuştur. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ve mesleki doyum düzeyleri arasındaki pozitif yönde anlamlı ilişkinin daha da güçlendirilmesi yönünde çalışmaların yapılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords

İlkokul, sınıf öğretmenleri, öz yeterlik, mesleki doyum.

References