Abstract


TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA KÜRESEL MARKA OLMASI İÇİN SAĞLIK SERBEST BÖLGESİNE OLAN İHTİYAÇ VE ETKİSİNİN ANALİZİ

Sağlık Serbest Bölgesi (SASEB) küresel yeni bir olgudur. 2002 yılında Dubai Emiri tarafından kuruluşu ilan edilen Dubai Sağlık Kenti, bu alanda dünyada kurulan ilk Sağlık Serbest Bölgesi olma özelliğine sahiptir. İzleyen yıllarda Çin’in Hainan adasında Boao Lecheng Umut Kenti kurulmuş, bunu Güney Kore, Endonezya, Nijerya’da kurulan veya inşa aşamasında olan SASEB projeleri takip etmiştir. SASEB projesini hayata geçiren ve geçirmek isteyen ülkeler, projeyi sağlık turizmi hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olarak görmekteler. Türkiye’de 2010 yılında dönemin Sağlık Bakanı tarafından gündeme getirilen Türk SASEB projesi kamuoyunda yoğun ilgi görmüş ve uzun yıllar sağlık sektörünün gündeminde kalmaya devam etmiştir. Dönemin Bakan ve üst bürokratlarının değişmesiyle kamunun projeye olan ilgisinde azalma yönünde değişimler gözlenmiştir. Projeyi devam ettirmek isteyen İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara gibi bazı şehirlerde yerel girişimler olmuş fakat bunların hiç biri Türk SASEB projesinin gerçekleşmesi için yeterli olamamıştır. Yapılan bu çalışmayla Sağlık Serbest Bölgesine ihtiyaç olup olmadığı böyle bir ihtiyaç varsa Türk SASEB’in nitelikleri ve beklenen faydanın nitelik ve boyutu araştırılmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve ölçekler kullanılmıştır. Anketin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için önce 54 kişiyle pilot çalışma yapılmış, elde edilen bulgu ve öneriler çerçevesinde yapılan düzenlemeler sonrası İstanbul Gedik Üniversitesi Etik Kuruluna sunulmuştur. Kurulun onayı sonrasın 15 Kasım 2022-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ana anket çalışmalarına başlanmıştır. Tabakalama yöntemiyle oluşturulan örneklem grubuna dâhil 491 kişiyle yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler SPSS v.23 istatistik programı kullanılarak t-testi, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları örneklem grubunun büyük çoğunluğunun (%59) Sağlık Serbest Bölgesine ihtiyaç olduğu yönünde cevap verdiği görülmüştür. Devamında yapının temel nitelikleri ve beklenen fayda ölçülmüştür. Ayrıca kurulması halinde Türk SASEB’in Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısına ve sağlık turizmi gelirlerinin artışına %44,8 oranında katkı sağladığı bulunmuştur.Keywords

Sağlık Serbest Bölgesi, SASEB, Medikal Turizm, Termal Turizm

References