Abstract


IMPACT OF SERVANT LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON JOB SATISFACTION: RESEARCH ON HEALTHCARE PROFESSIONALS

Bu araştırma sağlık sektöründeki yöneticilerin göstermiş oldukları hizmetkar liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hizmetkar liderlik, genel olarak liderlik davranışı sergilenirken aynı zamanda liderlik yaptığı kişilerin gelişmesine imkân veren liderlik çeşididir. Örgütsel özdeşleşme, çalışanların çalıştığı kurumun ana kimliğiyle kendisini bütünleştirmesidir. İş tatmini ise, çalışan bireyin işi başarması neticesinde duyduğu hoş bir durumdur. Araştırmada online anket yöntemi gönüllülük ilkesine uyularak uygulamıştır. Anketin ilk bölümünde demografik özelliklere ait beş soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Kılıç ve Aydın (2016) tarafından geliştirilmiş olan “Hizmetkar Liderlik” ölçeğinden faydalanılmıştır. Ölçek yedi sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise Fettahlıoğlu ve Koca tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ile ilgili ifadeleri barındıran “Örgütsel Özdeşleşme” ölçeği kullanılmıştır. Son bölümde ise Keser ve Bilir (2019) tarafından geliştirilen ve beş sorudan oluşan “İş Tatmini” ölçeğinden faydalanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Ölçekteki tüm maddeler 5’li likert tipi özelliği ile (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) ölçüm yoluna gidilmiştir. Hizmetkar Liderlik ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,90, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,89 ve İş Tatmin Ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,85 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre hem hizmetkâr liderlik algısı ile örgütsel özdeşleşme arasında (r= 0,46, p<0,01) hem de hizmetkâr liderlik algısı ile iş tatmini arasında (r= 0,57, p<0,01) pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında (r= 0,42, p<0,01) pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Analiz sonuçlarına göre hizmetkâr liderlik örgütsel özdeşlemeyi pozitif etkilemektedir (β= 0,41, p=0,00). Hizmetkâr liderlik (β= 0,48 p=0,00) ve örgütsel özdeşleşme (β= 0,23, p=0,00) iş tatminini pozitif etkilemektedir Analiz sonuçlarına göre hizmetkâr liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü olduğu (β= 0,09) ve hizmetkâr liderliğin iş tatminine olan pozitif etkisini daha da arttırdığı belirlenmiştir (β= 0,57, p=0,00). Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastane yöneticilerine hizmetkar liderlik özelliklerini geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Hizmetkar Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini, Sağlık Çalışanı

References