Abstract


PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına ilişkin tutumlarının ve çevresel duyarlılıklarının incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu il merkezinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren tüm okul/kurum tiplerinde Sınıf Öğretmenliği branşında görev yapan 100 Sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak çevresel tutum ve çevresel duyarlılık davranış ölçekleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin çevresel duyarlılık davranışları ve çevre sorunlarına yönelik tutumları belirlenerek, kıdem yılı, yaş ve cinsiyete göre farklılıkları araştırılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra, Kruskal-Wallis H çoklu karşılaştırma testi kullanılırken, ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin çevresel olumlu tutum davranışı gösterdiği ancak bunun cinsiyet, yaş ve kıdem gibi demografik özelliklere bağlı olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre çevresel duyarlılık davranışı cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Kıdem yılı ile yaş doğrudan ilişkili olduğu için birlikte ele alınmıştır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte insanların deneyimleri artmakta, çevreye dair bilgi, deneyim ve tecrübeleri artmaktadır. Çevre sorunları gençler için yeni bir konu gibi algılanmakta olup yaşın ilerlemesi ile sorunun daha ciddi ve uzun vadeli bir konu olduğu içselleştirilerek duyarlılığın arttığı söylenebilir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik olumlu tutuma ve çevresel duyarlı davranışa yüksek derecede sahip olduğu belirlenmiştir. Çevresel tutumun demografik özelliklere bağlı olmadığı, çevresel duyarlı davranışın ise yaş ve kıdem yılına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çevreye karşı tutum ve davranışlarında gösterdikleri farklılığın giderilmesi için cinsiyet, kıdem ve yaş ayırt etmeksizin çevresel tutum ve davranışlar hakkında eğitimler verilmesi, çalıştay, seminer ve sempozyumlara katılımlarına destek sağlanması önerilmektedir.Keywords

Çevre, çevresel tutum, çevre duyarlılığı, öğretmenler, çevre eğitimi

References