Abstract


2017-2022 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Yapılan çalışmada, 2017-2022 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi kapsamında görselleştirmeye yönelik yapılan çalışmaların güncellik boyutunu tespit etmek amacıyla içerik analizi yapılarak çalışmalar incelenmiştir.Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yönteminden doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler, literatür taraması yapılarak doküman şeklinde toplanmış, çözümlemesinde ise içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada görselleştirmeye dair yapılan çalışmaların yayınlanma yılı, araştırma yapılan grupları, araştırma yöntemleri, verilerin nasıl toplandığı, veri analizleri, çalışmayı gerçekleştiren akademisyenlerin unvanları ve çalışmaların yayınlandığı enstitülerine ait elde edilen veriler frekans ve yüzde hesaplamalarıyla grafik ve tablolar hazırlanarak bulgulara ulaşılmıştır. Matematik eğitimi alanında görselleştirmeye yönelik çalışmaların bir dönem artıp bir dönem azalan şeklinde normal olmayan bir akış gösterdiği görülmektedir. Çalışma gruplarına bakıldığında en çok öğretmen adayı ve ortaokul gruplarıyla, en az okulöncesi dönem öğretmenlerinde yapıldığı görülmektedir. Araştırma yöntemi olarak en fazla nitel araştırmaların, en az karma yöntemin tercih edildiği görülmektedir. Kullanılan araştırma yöntemlerinde nitel çalışmalardan en fazla durum çalışması yapıldığı, nicel çalışmalardan en fazla deneysel araştırma yönteminin yapıldığı görülmektedir. Veri toplama aracı olarak nicel çalışmalarda en sık ölçeklerin, nitel çalışmalarda ise en fazla görüşme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların analizinde nicel çalışmalarda en fazla t-testi ve nitel çalışmalarda en fazla içerik analizi kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalardan yola çıkarak uzamsal beceriler üzerinde çok fazla durulduğu görülmektedir. Çalışmayı gerçekleştiren akademisyen unvanı olarak en fazla Profesör Doktor unvanlı kişiler olduğu görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayınladığı enstitülerde ise en fazla Fen Bilimleri Enstitüsü olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, görselleştirme üzerine öğrenci başarısına katkı anlamında çalışmaların artmasının daha iyi bir öğrenme sağlayacağı saptanmıştır. Soyut olan matematik kavramların somutlaştırılmasında, derslerde daha fazla görselleştirme yaklaşımına yer verilmesi ve görselleştirme ile ilgili araştırmaların yapılması önerilmektedir.Keywords

Matematik eğitimi, görselleştirme, uzamsal beceriler.

References