Abstract


TEACHERS' AWARENESS OF LAW LITERACY SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM

Değişim insanlığın var olduğu günden itibaren devam eden bir süreç olarak işlemeye devam etmektedir. Günümüz yaşam koşulları da insanların ihtiyaçları, ilgileri bağlamında güncellenmektedir. Bu değişim süreci içinde sosyal bilgiler öğretim programları günümüz koşullarına göre güncellenme ihtiyacı hissetmiştir. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretim programı becerilerinden olan hukuk okuryazarlığı günümüz demokratik devlet vatandaşlarının içselleştirmesi gereken bir kavram haline gelmiştir. Demokratik devletler demokrasi ile bütünleşmiş süreçleri bilen bireyler hedefi için öğretim programına işlerlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı özümsemesi ve hukuk okuryazarlık becerisini bireylere kazandırması önem kazanmıştır. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim programında yer alan hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin doğrudan, dolaylı konu ve kazanımların öğretiminde yetkin olması istenmektedir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin hukuk okuryazarlık becerisi ile ilgili kavram bilgisi, program hâkimiyeti, hukuk okuryazarlığı ve vatandaşlık ilişkisi, hukuk okuryazarı bireyin özellikleri, hukuk okuryazarı bireyden öğretim programının beklentileri, hukuk okuryazarlığının vatandaşlık hedeflerini gerçekleştirme düzeyi sorgulanmıştır. Bu araştırma, 2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin öğretmenlerin farkındalık düzeyleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde görev yapan 12 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. İlgili sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarında görev yapmaktadır. Araştırmada seçkisiz olmayan amaçsal örneklemin ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin farkındalık düzeyinin yeterli olduğu, öğretim programına öğretmenlerin hâkim oldukları, hukuk okuryazarlık becerisinin vatandaşlık ile ilişkili olduğu, hukuk okuryazarlık becerisinin vatandaşlık hedeflerini gerçekleştirmede rolü olduğu, öğretim programında hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin doğrudan bir kazanımın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Beceri, hukuk okuryazarlık, sosyal bilgiler öğretim programı.

References