Abstract


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE UYGUNLUĞU

Başlangıçta teknoloji, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında yararlanılmaya başlanılan 21. yüzyıl becerilerine günümüzde sosyal bilimler ve özellikle eğitim alanında yer verilmesinin, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin en önemli alanlarından biri olan dil öğretiminde de 21. Yy. becerilerinin yer alması kaçınılmazdır. Genel olarak dil öğretimi, dört temel dil becerisinin gelişimi üzerine yapılmakta, becerilerin kazandırılmasında ise en önemli materyal olarak ders kitaplarındaki metinler ve etkinlikler görülmektedir. Hedef kitlenin, 21. yüzyıl becerileri yönünden gelişiminin, Türkçenin öğretimine ve hedef kitlenin dört temel dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerde 21.yüzyıl becerilerinin yer alma durumu incelenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, önceleri üniversitelere bağlı birkaç Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) yapılmakta iken günümüzde; kamu, özel, vakıf tüm üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı resmi ve özel öğretim kurumları gibi birçok kurum ve kuruluş alanda faaliyet göstermektedir. Örneklem olarak, alanda en köklü ve etkili faaliyet gösteren kurumlardan biri olan Ankara Üniversitesi TÖMER’de B2-C1 seviyesinde kullanılan “Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı” seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İnceleme sonucu elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş, yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. “Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının” herhangi bir bölümünde metinlerin doğrudan 21. Yüzyıl becerileri dikkate alınarak hazırlandığına dair bir ifadeye rastlanmasa da metinlerde konu, anlam ve mesaj bağlamında 21. Yüzyıl becerilerine yer verildiği görülmektedir. Bulguların analizine göre metinlerde 21. yüzyıl becerilerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 21. yüzyıl becerilerinin metinlere yerleşimi ve becerilerin dağılımının sistematik, planlı ve orantılı bir şekilde yapılmadığı görülmüştür.Keywords

21.yüzyıl becerileri, metin, dil öğretimi, Türkçe

References