Summary


OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP IN THE COVID-19 PROCESS

Bu araştırmada COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin teknolojik liderliklerine dair davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma şemsiyesi altında durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Konya ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan ilkokul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Karatay ilçesinde devlet okullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 24 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Turan (2020) tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde araştırma kapsamında Konya ili Karatay ilçesinde görev yapan 24 ilkokul yöneticileri aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmalarda içerik analizi yöntemiyle, önceden belirlenen temalar üzerinden tümden gelim yoluyla kodların oluşturulması şeklinde işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 1- İlkokul yöneticilerinin COVID-19 sürecinde eğitim teknolojileri yoluyla uzaktan eğitimi yönetmek için belirledikleri amaçların başında uzaktan eğitime katılım sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğimle devamını sağlayabilme ve öğretmenlerin teknolojik liderliklerine destek olmak gelmiştir. 2- COVID-19 sürecinde, eğitim teknolojileri yoluyla uzaktan eğitimi yönetmek için belirledikleri amaçlara ulaşmalarını engelleyen unsurların başında ailelerin maddi olanaksızlıkları, internet bağlantı ve altyapı yetersizlikleri, evlerdeki teknolojik cihazların yetersizliği gelmektedir. 3- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin öğretmen ve öğrencilere teknoloji kullanımı noktasında sağlanan desteğe dair öncelikle yapılanların okulun imkanlarından yararlanılmasını sağladıkları, öğretmenlere eğitim verilmesini sağladıkları, yardımcı oldukları, EBA destek noktalarına yönlendirmede bulundukları belirtilmiştir. 4- COVID-19 Sürecinde ilkokul yöneticilerinin, uzaktan eğitime erişimde öğrencilerin teknolojik kaynaklara erişimi noktasında fırsat eşitliği sağlamalarına dair hayırseverler ve veli yardımlarından yararlandıkları, okulun imkanlarından yararlandıkları ve EBA destek noktalarına yönlendirme de bulundukları belirtilmiştir. 5- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin, öğrencilerin uzaktan eğitime katılmasını sağlamak için velilerle yaptığı iş birliğini, internet ve sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak, telefon görüşmeleri yaparak ve SMS ile iletişim kurarak, yüz yüze görüşmeler yaparak gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. 6- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin, uzaktan eğitim sürecinin izlemesini EBA raporları aracılığıyla, Zoom ve EBA canlı derslere katılım ile, öğretmen, öğrenci ve veliler ile görüşerek, sınıf defteri-ders raporları kontrolü ile gerçekleştirdikleri belirtilmiştir.Keywords

COVID 19, İlkokul Yöneticileri, Liderlik, Teknolojik Liderlik, Uzaktan EğitimReferences