Abstract


TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL MAKALELERİN İNCELENMESİ

Kavram karikatürü, birçok çalışmada günümüzün önemli öğrenme ve öğretme stratejilerinden birisi olduğunu ispatlamış iki boyutlu grafiksel çizimlerdir. Kavram karikatürleri hem eğitim faaliyetlerinde hem de eğitimlerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Araştırmanın amacı matematik eğitiminde kavram karikatürünü konu alan bilimsel makalelerdeki genel eğilimleri ve olası eksiklikleri tespit etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için 2006-2023 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürü kullanımını konu edinen bilimsel makaleler incelenmiştir. Bu çalışmada, belli bir araştırma alanındaki genel eğilimleri ve önemli sonuçları gözden geçirerek bir bütün olarak değerlendirme fırsatı sunan “betimsel içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürünü konu edinen 28 bilimsel makale incelenmiştir. İnceleme kapsamında toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürleri kullanımı ile ilgili ilk bilimsel makale 2006 yılında yayımlanmıştır. İncelenen makalelerde kavram karikatürleri kullanımının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumu gibi çeşitli bağımsız değişkenler üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. En fazla “Sayılar ve işlemler” ile “Geometri ve ölçme” öğrenme alanlarında makaleler gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar da %67 ile en fazla yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaların önemli bir kısmı ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklükleri ise çoğunlukla 100 kişinin altındadır. Veri toplama araçları olarak en sık çoktan seçmeli test, likert tipi ölçek ve yazılı görüş kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde ise t-testi (f=17, %38) ile betimsel analiz (f=11, %24) tercih edilmiştir. İncelenen araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak kavram karikatürü kullanımının başta akademik başarı ve matematiksel tutum olmak üzere belirlenen değişkenler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. İlerde yapılacak çalışmalar, başta ortaöğretim öğrencileri ve öğretmen adaylarının katılımıyla farklı amaçlar dikkate alınarak tasarlanmalıdır.Keywords

Matematik eğitimi, kavram karikatürü, içerik analizi.

References