Abstract


INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' AWARENESS OF THE EFFECTS OF SPORTS ON MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (KIRŞEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY EXAMPLE)

Beden eğitimi ve spor normal gelişim bireylerin eğitiminde önemli olduğu kadar zihinsel engelli bireylerinde eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Sadece fiziksel gelişimlerinde değil mental ve sosyal gelişimlerinde büyük önem ifade etmektedir. Zihinsel engelli bireylerin farkındalığı, gelecek nesillerin mimarı olacak öğretmen adayları için büyük önem taşımaktadır. Sporun etkilerine yönelik farkındalıkların incelendiği bu çalışma da lisans düzeyinde eğitim alan öğretmen adaylarının zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Örneklemi, evreni temsil edecek biçimde belirlenmiş olup, betimsel nitelikte olan araştırma, genel tarama modelinde desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak demografik özellikler bilgi formunun yanı sıra, İlhan ve Esentürk (2015) tarafından geliştirilen “Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ)” kullanılmıştır. Formları dolduracak olan katılımcı öğretmen adayları tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Araştırma grubunu 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Okul Öncesi, Sınıf, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden toplam 404 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kullanılan ölçek tek alt boyuttan ve 32 maddeden oluşmaktadır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmış ve normal dağılım sergilediği görüldükten sonra parametrik testlerden; “t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova)” testleri uygulanmıştır. Alanyazın taraması yapıldıktan sonra, bulgularımızla paralellik gösteren çalışmalar olduğu gibi, farklılık gösteren çalışmalarında olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda; cinsiyet, çevrede zihinsel engelli olma durumu, özel eğitim dersi alma durumu, bölüm, sınıf, yaş değişkenlerine göre anlamlı seviyede farklılık olmadığı görülmüştür. Spor yapma durumuna göre; 1-3 saat yapanların yapmayanlara göre anlamlı seviyede yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının farkındalıklarını artırmak için; bölüm ayrımı yapılmaksızın öğretmen adaylarının spor yapmaya teşvik edilebilir, ders müfredatlarına mesleki dersler haricinde beden eğitimi dersi eklenebilir. Çalışma sonucumuzun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Beden eğitimi, spor, farkındalık, zihinsel engel.

References