Abstract


THE EFFECT OF COMPETITION ORIENTATION PREFERENCES ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN TEAM ATHLETES

Bu araştırmanın amacı, takım sporcularında yarışma yönelim tercihlerinin başarı motivasyonlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2022-2023 sezonu 2. lig takım sporlarında (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) mücadele eden 148 kadın (Xyaş=19,83±2,14) ve 171 erkek (Xyaş=20,87±2,07) toplam 319 (Xyaş=20,32±3.45) sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama kısmında araştırmacı tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu”, Gözmen Elmas ve Aşçı (2021) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yarışma Yönelimleri Ölçeği” ve Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Sporcuların yarışma yönelimleri ile çok alanlı kararlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon katsayısı, etkiyi belirlemek için ise regrasyon testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, takım sporcularında yarışma yönelimi alt boyutlarından iş birliği (p<.000;r=0.456) ve çatışma (p<.000; r=0.320) ile başarı motivasyonları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Takım sporcularında iş birliği ve çatışma yönelimleri güç gösterme, başarılı olma ve başarısızlıktan kaçınma güdüleri ile pozitif yönde etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu ifadeler, takım sporcularının yarışma içerisinde rakiplerini yenme veya takım halinde hareket etme yönelimi sergilediklerinde başarı motivasyonunu sağlayıp kazanma eğilimi gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir.Keywords

Spor, yarışma, yönelim, motivasyon

References