Abstract


SOCIAL VIEWS OF ROMANTIC RELATIONSHIPS A HETEROSEXIST OUTLOOK

Toplumsal cinsiyet kültürü ile insanın “ben kimim?” sorusuna verdiği “ben kadınım-ben erkeğim” yanıtları toplumsal ve tarihsel bir kimlik temsili yapmaktadır. Verilen yanıtlar kadınlık ve erkeklik kimliğinin içinin toplumsal ve tarihsel bakış açısıyla nasıl doldurulduğu ile alakalıdır. Burada kültürel, tarihsel ve toplumsal olarak değişen ve değişmeye devam eden bir kimlikten\kimliklerden söz edilmektedir. Konu incelendiğinde romantik ilişkiler; kendisini kadınlık ve erkeklik kimliği ile tanımlayan bireylerin, içerisinde bulundukları etkileşim biçimi olarak değerlendirilebilmektedir. Kamusal alandaki bu romantik etkileşimler her iki tarafın birbirine hissettiği yakınlık hissinden çok daha öte anlamlar taşıyan bir niteliğe sahiptir. Yaşamında yakın ilişkilerle başlayıp devam eden bir süreç olması kadının ve erkeğin bu ilişkilere yükledikleri anlamları ve bu ilişkilerin süreç içerisindeki dinamiklerini keşfetme gereğini getirmiştir. İlişkiyi başlatma dinamikleri karşılıklı olarak tarafların birbirini diğerine temsil etme ve temsil edilen anlamı yorumlama üzerine kuruludur. Bu sebeple ilişkinin başlangıcındaki anlamlar ilişkinin başlamasında en önemli kritik aşamadır. Bu sebeple romantik ilişkiler sadece erkeklik veya kadınlık kimliği üzerinden açıklanabilecek bir kavram değildir. Kendini oluşturan farklı dinamikler ile şekillenmektedir. Bu çalışmada da romantik ilişkilerin çeşitli dinamikler ile incelenmesi gereken bir konu olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma olarak tasarlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu romantik ilişki içerisinde olan 12 çift (toplam 24 kişi) ile gerçekleştirilmiş katılımcılara yazarlar tarafından hazırlanan görüşme soruları yöneltilmiştir. Verilerin analizi ise belirli görüşme soruları ekseninde belirli temalar belirlenerek romantik ilişkilerin dinamikleri keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırma süresince tarihsel, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkisi bu ilişki biçiminde net bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden çiftler arasında birbirleri üzerindeki iktidar biçimine romantik ilişkiler bağlamında bakılması gerekmektedir. Araştırmanın temel sonucu aşk ilişkisinin tek başına bireysel değil, toplumsal sebep ve sonuçları olan bir hesap/çıkar ilişkisi olduğu yönündedirKeywords

Kültürel yeniden üretim, tahakküm, romantik ilişki.

References