Abstract


ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA VE BİLSEM’DE ÇALGI DERSLERİNİ YÜRÜTEN EĞİTİMCİLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)

Müzik eğitiminin üç ana türünden biri olan özengen (amatör) müzik eğitimi, bireyin zorunlu olarak müzik eğitimi alması değil daha çok ilgili ve istekli bir şekilde müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Bu araştırma; Sivas ilindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özengen müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin, ders süreleri, ders içeriklerini ve özengen çalgı eğitiminde ders esnasında ve ders dışında ortaya çıkan problemleri incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlamıştır. MEB’e bağlı özel kurslar, özengen müzik eğitiminin en çok talep gören kurumları arasındadır. MEB’e bağlı yaygın eğitim kurumları olarak Halk Eğitim Merkezi, özel kurslar ve Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitimler verilmektedir. Bu kurumdaki eğitimcilerin eğitim yönelimleri, öğrencileri ve çevresel ve fiziki öğretim ortamlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından özengen müzik eğitimi kurumlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma özengen müzik eğitimi kurumlarında çalgı eğitimi veren eğitimcilerin görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sivas ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan dört farklı özengen müzik eğitimi kurumlarında görev alan eğitimciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada katılımcıların, araştırmanın değişkenlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların özengen çalgı eğitimi ile ilgili karşılaştıkları problemleri belirlemek amacıyla 2’si demografik 10 tanesi açık uçlu soru olmak üzere toplam 12 soru sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. 16 katılımcının katıldığı bu çalışmada ders sürelerinin 40-60 dakika arasında yapılmasının tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmanın sonucunda eğitimcilerin karşılaştıkları problemlerde çalgı eğitimi derslerinde öğrencilerin devamsızlık durumu ve çalgı çalışmalarına özen gösterilmemesi gibi problemlerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Sivas’taki özengen müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı öğretim yöntemleri ve genel eğitim sürecine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Özengen müzik eğitimi, çalgı eğitimi, bilim sanat merkezi.

References