Abstract


COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler yalnızca bireyleri değil, toplumları da değiştirmektedir. Ülkeler de bu duruma ayak uydurmak için eğitim politikalarında düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de, 2012-2013 eğitim öğretim yılında çevrim içi sosyal platform hizmetiyle başlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamaları ile her sınıf seviyesine uygun her türlü içerik hazırlanmıştır. Bunlar arasında ders anlatım videoları, interaktif sunular, konu özeti ve ölçme ve değerlendirme araçları bulunmaktadır. Bu materyallerle öğrenci başarısı ve eğitimin niteliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu araştırmada, EBA içerikleri ile MEB tarafından onaylanan 10. sınıf ders kitabının içeriklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda; 10. sınıf, doğal sistemler ünitesindeki CDÖP’ın A.10.1. (2005) ve 10.1.4. (2018) “Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.” kazanımıyla ilgili uygulamalar yapılmıştır. Çalışmada EBA Destekli içeriğin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan “öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen” e göre tasarlanmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili Ayaş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Bu okuldaki altı şubeden oluşan 10. Sınıflar arasından rastgele seçim yöntemiyle iki şube deney (kırk beş öğrenci), iki şube kontrol grubu (kırk altı öğrenci) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 46‘sı erkek, 45’i kız olmak üzere toplam 91 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Topoğrafya ve Kayaçlar Başarı Testi” kullanılmıştır. Veri toplama aracında bulunan 34 maddenin KR-20 değeri 0,836 bulunmuştur. Veri toplama aracı, kontrol ve deney gruplarına öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, EBA destekli öğretimin gerçekleştirildiği deney grubu öğrencilerinin öntest- sontest akademik başarı puanları arasında anlamlı bir fark oluştuğu belirlenmiştir. Çalışmada, coğrafya öğretiminde EBA’nın kullanımının artırılması ve ders içeriklerinin nitelik ve nicelik geliştirilmesi önerilir.Keywords

Coğrafya, coğrafya öğretim programı, EBA, materyal, eğitim teknolojileri

References