Abstract


7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM ANLAYIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Öğretim sürecinde birey özelliklerinin ön plana çıkarılması birçok farklı yöntemin kullanılmasını gerektirmiştir. Bu yöntemlerden biri de disiplinlerarası tematik öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı diğer öğretim yöntemlerinden farklı kılan unsur ise öğretim sürecinde farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerini etkin kullanarak ilişkilendirmeler yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndaki 7. sınıf kazanımların disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada, elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2018 yılında yayınlanan Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar ve 2019 yılında yayınlanan Türkçe dersi öğretim programlarından yararlanılmıştır. Çalışmada, 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından uyumlu olduğu dersler ve ders kazanımları ile ilgili sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Buna göre 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarına yönelik yapılan inceleme sonucunda disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından en fazla ilişkilendirme yapılabilecek dersin Türkçe olduğu görülürken, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımları ile ilişkilendirme yapılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler dersi öğrenme alanlarına yönelik yapılan incelemede ise, disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından en fazla ilişkilendirmenin “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yapılabileceği sonucuna ulaşılırken, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ile “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanlarında yer alan kazanımların diğer derslerle ilişkilendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler, disiplinlerarası öğretim, tematik öğretim

References